W tym miejscu zapoznasz się z Trybem wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wersja obowiązująca od dnia 15.10.2019

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził uchwałą nr 1799/19 aktualizację  Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym poprzez opracowanie Trybu zapewni stosowanie jednolitych i przejrzystych zasad funkcjonowania systemu naboru kandydatów na ekspertów wśród instytucji dokonujących wyboru projektów współfinansowanych z EFS. Tryb określa m.in.: warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na ekspertów powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego, sposób wyboru kandydatów na ekspertów i zarządzania Wykazem kandydatów na ekspertów oraz przesłanki odwołania ekspertów. Tryb zawiera również załączniki wymagane na etapie składania zgłoszeń do Wykazu. Tryb umożliwi IZ nabór kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach/naborach.”

Pozostałe dokumenty