Zakończony
od 04.01.2016 do 18.03.2016

 

Zamykamy bez rozstrzygnięcia nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

 

Zakończony 18.03.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zamyka bez rozstrzygnięcia nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Wyniki naboru 05.07.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym nr RPZP.02.11.00-IP.01-32-KO1/15 w ramach RPO WZ 2014 - 2020. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.

Numer naboru: RPZP.02.11.00-IP.01-32-K01/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

4.01.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.03.2016 r.

Miejsce składania wniosków

Oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 25.032016 r.

Termin dostarczenia oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 25.03.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  1. Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 2.11 możliwe jest wsparcie:

  1. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 3 980 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Linki

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kontakt.

Najczęściej zadawane pytania: pobierz

Wersje archiwalne dokumentów