Zakończony
od 02.11.2015 do 01.02.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 01.02.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

Podpisywanie umowy-formularze

Aktualizacja listy projeków dofinansowanych po procedurze odwoławczej

Wyniki naboru 05.07.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Uchwałą   nr 1099/16 z dnia 5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie  projektów  w ramach  konkursu  o  kwotę 27 076547,66 zł ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Wyniki oceny wniosków 30.06.2016

Wyniki oceny wniosków 08.06.2016

Uwaga! Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 1.6. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to lipiec 2016 r.

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6, mające na celu wsparcie projektów inwestycyjnych zwiększających potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowanych na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Numer naboru: RPZP.01.06.00-IZ.00-32-001/15

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2 listopada 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

1 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej określają zapisy regulaminu konkursu.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 8 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny
i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

 • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;
 • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 42 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Interpretacje Instytucji Zarządzającej RPO

Komunikat w sprawie sposobu obliczania kwoty i poziomu dofinansowania w oparciu o zapisy zawarte w Regulaminie konkursu nr RPZP.01.06.00-IZ.00-32-001/15

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 1.6

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów