Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naborów na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego

 

 1. Pytanie:
  Kontrakt Samorządowy obejmie swoim terenem 5 sąsiadujących gmin z jednego powiatu. Czy Wnioskodawcami poszczególnych projektów w ramach KKS mogą być przedstawiciele JST w postaci Powiatu i Gmin, czy jedynie gminy? Planowanym liderem KKS ma być Starostwo Powiatowe.

  Odpowiedź:
  Wnioskodawcy w ramach poszczególnych działań RPO WZ 2014 – 2020 zostali wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wśród nich są zarówno jst poziomu gminnego jak i powiatowego.
 2. Pytanie:
  W związku ze zmianą Regulaminu konkursu pojawiła się możliwość zwiększenia w trzech działaniach dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu priorytetowego o 5% ze środków budżetu państwa. W jaki sposób wykazać to w punkcie E13 wniosku?

  Odpowiedź:
  W wyniku zawarcia aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego pojawiła się możliwość zwiększenia dofinansowania ze środków budżetu państwa kosztów kwalifikowalnych dlaniektórych typów projektów realizowanych w ramach EFS. W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza uwzględnić środki budżetu państwa w projekcie – należy w punkcie E13 w wierszu pt. „Wnioskowane dofinansowanie” wykazać odrębnie wartość proponowanego dofinansowania ze środków EFS i odrębnie wartość środków pochodzących z budżetu państwa. Należy przy tym pamiętać, aby montaż finansowy projektu priorytetowego był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu i SOOP.
 3. Pytanie:
  Czy może mieć miejsce sytuacja, gdzie Koncepcja Kontraktu Samorządowego zostanie wybrana, ale w wyniku ostatecznej oceny pełnej dokumentacji aplikacyjnej dofinansowanie zostanie przyznane tylko części projektów priorytetowych?

  Odpowiedź:
  Na pierwszym etapie konkursu dokonana zostanie ocena wszystkich KKS i zostaną nadane im punkty, a następnie zostanie sporządzona lista rankingowa KKS. Następnie począwszy od pierwszej Koncepcji na Liście ocenionych KKS następuje analiza dostępności środków w ramach poszczególnych Działań RPO WZ 2014-2020. W przypadku, gdy dostępne alokacje pokrywają w pełni zapotrzebowanie określone w KKS –  dana Koncepcja wpisywana jest na listę Koncepcji rekomendowanych do otrzymania wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że dostępna alokacja w konkursie nie pokrywa w pełni wnioskowanych kwot dotacji w którymkolwiek Działaniu RPO WZ 2014-2020 – IOK dokonuje weryfikacji czy Wnioskodawca jest w stanie zwiększyć wkład własny do poziomu niezbędnego do realizacji wskazanych we wniosku aplikacyjnym celów i rezultatów KKS. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wyraża zgodę na  zwiększenie wkładu własnego oraz przesyła skorygowaną, w tym zakresie, Koncepcję Kontraktu Samorządowego. Niezaakceptowanie przez Wnioskodawcę rekomendacji zwiększenia wkładu własnego lub brak terminowej odpowiedzi powoduje odrzucenie Koncepcji z powodu braku dostępnych środków.
  Generalna zasada projektu zintegrowanego oznacza, że wszystkie wymienione w §5 Projekty priorytetowe są ściśle ze sobą powiązane i dzięki temu wszystkie razem generują ujęte w KKS rezultaty. Ta wzajemna ścisła zależności pomiędzy projektami powoduje, że niezrealizowanie (np. na skutek negatywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej na drugim etapie konkursu) lub nienależyte zrealizowanie jednego z projektów rodzi negatywne skutki dla całego Kontraktu Samorządowego.
 4. Pytanie:
  Czy w uproszczonym wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego Koncepcji Kontraktu Samorządowego (pktE5) wykazać tylko typ projektu priorytetowego czy też należy uszczegółowićwymieniając poszczególne punkty wskazane w SOOP?

  Odpowiedź:
  Proponujemy, aby w uproszczonym wniosku o dofinansowanie projektu wskazać typ projektu wraz z dookreśleniem poszczególnych „podtypów”.
 5. Pytanie:
  Czy zostanie wskazany minimalny termin rozpoczęcia realizacji projektów? Jaki będzie maksymalny okres realizacji projektów priorytetowych w ramach poszczególnych działań?

  Odpowiedź:
  Należy mieć na uwadze, iż Kontrakt Samorządowy jest projektem zintegrowanym, co oznacza, że wszystkie wymienione w nim Projekty priorytetowe są ściśle ze sobą powiązane i dzięki temu wszystkie razem generują ujęte w Koncepcji Kontraktu Samorządowego rezultaty. Należy mieć świadomość wzajemnej ścisłej zależności pomiędzy projektami oraz świadomość tego, że zakłócenia w realizacji jednego projektu rodzą negatywne skutki dla całego Kontraktu Samorządowego. Z tych powodów nie przewiduje się wprowadzenia minimalnego terminu rozpoczęcia realizacji Projektów priorytetowych. Należy podkreślić, że spójność wiązkiprzedsięwzięć priorytetowych (w tym w zakresie racjonalnego zaplanowania jej realizacji) jest jednym z kryteriów oceny Koncepcji Kontraktu Samorządowego.
  Okres realizacji przedsięwzięć wskazanych w KKS musi zawierać się w okresie kwalifikowalności  wydatków, tj. w przypadku wydatków ponoszonych na projekty nie podlegające zasadom dotyczącym pomocy publicznej zawiera się pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2023 r. Należy mieć jednak na uwadze, że zakończenie projektu powinno nastąpić w czasie pozwalającym na jego ostateczne rozliczenie, które musi nastąpić przed końcem okresu kwalifikowalności oraz zamknięciem Programu. W odniesieniu do Działania 1.13 projekty muszą być zrealizowane w takim terminie, który zagwarantuje wnioskodawcy pełne obsadzenie strefy inwestycyjnej. Planuje się, że weryfikacja prawdopodobieństwa realizacji tego warunku przez Instytucję Zarządzającą nastąpi w 2021 roku.
 6. Pytanie:
  Czym jest projekt priorytetowy? Czy jest wiązką projektów planowanych do realizacji na terenie kilku gmin, czy też odrębnym projektem planowanym do realizacji przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego w ramach danego działania?

  Odpowiedź:
  Zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie – projekt priorytetowy jest projektem wchodzącym w zakres Koncepcji Kontraktu Samorządowego, planowany do realizacji w ramach poszczególnych Działań objętych konkursem. Poszczególne projekty priorytetowe, które planowane są do realizacji przez różne JST i inne uprawnione podmioty tworzą wiązkę projektów i będą podlegać ocenie jakościowej podczas oceny Koncepcji Kontraktu Samorządowego. Mając na uwadze powyższe zaleca się, aby poszczególne projekty priorytetowe, dla których w drugim etapie konkursu, będą składane wnioski aplikacyjne, były odrębnymi operacjami realizowanymi przez danego wnioskodawcę. 
 7. Pytanie:
  Jakie obowiązki, odpowiedzialność spoczywa na Liderze KS?

  Odpowiedź:
  Funkcje Lidera winny dotyczyć głównie zakresu koordynacji przygotowania KKS, upoważnienia przez podmioty składające KKS do złożenia przez Lidera stosownej dokumentacji aplikacyjnej dla pierwszego etapu konkursu oraz upoważnienia Lidera do występowania w ich imieniu w przypadku składania protestu. Funkcje Lidera winny objąć również koordynację przepływu informacji niezbędnych w procesie monitorowania KKS, sprawozdawczości i obowiązków związanych z promocją Projektów priorytetowych. Przyjęto bowiem, że Lider będzie odpowiedzialny za bieżące kontakty z IOK i IZ RPO WZ w całym okresie aplikowania i realizacji Kontraktu Samorządowego, czyli aż do momentu końcowego rozliczenia wszystkich Projektów priorytetowych wchodzących w skład Kontraktu Samorządowego. Dlatego też postuluje się, aby przy konstruowaniu formuły formalno-prawnej obowiązki i uprawnienia Lidera zostały odpowiednio i jednoznacznie uwzględnione. Odpowiedzialność samorządów i partnerów ujętych w projektach priorytetowych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego za nieosiągnięcie oczekiwanych skwantyfikowanych rezultatów planowanych do osiągnięcia dzięki Kontraktom Samorządowym jest solidarna. Nie przewidziano zatem dodatkowych sankcji dla Lidera KS.
 8. Pytanie:
  Czy wskaźniki określone dla projektów priorytetowych na etapie preselekcji mogą ulec zmianie we wnioskach o dofinansowanie projektów składanych w drugim etapie?

  Odpowiedź:
  Wskaźniki wskazane dla projektów priorytetowych w uproszczonym wniosku o dofinansowanie będą podlegały ocenie zgodnie z kryterium jakościowym „stopień realizacji wskaźników RPO WZ 2014-2020” wskazanym w załączniku nr 6 do Regulaminu. Ponadto w ramach oceny poszczególnych wniosków o dofinansowanie w ramach kryterium administracyjności ocenie podlegać będzie także zgodność pomiędzy zapisami wskazanymi w uproszczonym wniosku o dofinansowanie, w części dotyczącej Projektów priorytetowych, a zapisami wniosku dofinansowanie w ramach danego Działania RPO WZ 2014-2020. Zgodnie z definicją kryterium spójności wniosku i załączników, ostateczny wniosek o dofinansowanie musi zawierać przynajmniej te same wskaźniki, a ich wartości nie mogą być mniejsze niż 90% wskaźników z uproszczonego wniosku o dofinansowanie.
 9. Pytanie:
  Czy w ramach projektów komplementarnych należy wskazać jedynie projekty przedsiębiorców?

  Odpowiedź:
  W ramach projektów komplementarnych należy wskazać projekty tworzące/ realizujące dany KS. Mogą być to projekty przedsiębiorców, JST oraz innych podmiotów na danym obszarze. Projekty komplementarne musza być ściśle powiązane z działaniami KS. Nie należy wskazywać w ramach projektów komplementarnych wszystkich projektów realizowanych na danym obszarze a jedynie te, które realizują założenia KS.
 10. Pytanie:
  Czy projekty komplementarne mogą być realizowane w ramach określonych działań RPO WZ 2014-2020?

  Odpowiedź:
  Nie ma ograniczeń dotyczących Działań RPO WZ 2014 – 2020, w ramach których mogłyby być realizowane projekty komplementarne. Należy mieć jednak na uwadze, że podczas oceny Koncepcji Kontraktu Samorządowego będzie brana pod uwagę spójność zaproponowanych projektów komplementarnych z celami KKS oraz spójność z projektami priorytetowymi.
 11. Pytanie:
  Czy będą wskazane wytyczne w zakresie zawartości umowy partnerskiej do KS?

  Odpowiedź:
  IZ RPO WZ 2014-2020 nie przewiduje wydania wytycznych dotyczących umowy partnerskiej do KS.
 12. Pytanie:
  Czy projekt polegający na dostosowaniu infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb komunikacji miejskiej (wszystkich chcących świadczyć takie usługi) będzie kwalifikował się do wsparcia?

  Odpowiedź:
  Jeżeli infrastruktura transportu miejskiego będzie miała na celu zmniejszenie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast jak również zmniejszenie emisji CO2 - będzie to infrastruktura kwalifikująca się do wsparcia w ramach Działania 2.4. Należy taki cel oraz takie działania wskazać w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej lub dokumencie, którego część dotyczy zrównoważonej mobilności miejskiej.
 13. Pytanie:
  Czy budowane drogi dla rowerów w obrębie miasta muszą również zawsze prowadzić do centrum miasta, centrum przesiadkowego?

  Odpowiedź:
  Nie. Drogi dla rowerów realizowane w obrębie miasta mają budować transport miejski i mają być alternatywą dla poruszania sie indywidualnym transportem samochodowym. Tym samym mogą być to drogi dla rowerów prowadzące do szkół, miejsc pracy itp.
 14. Pytanie:
  Czy jednym z projektów priorytetowych może być tworzenie ośrodków popularyzujących naukę przezuczelnie wyższe?

  Odpowiedź:
  Program nie przewiduje możliwości wsparcia projektów z zakresu tworzenia ośrodków popularyzujących nauk przez uczelnie wyższe.
 15. Pytanie:
  Czy podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu priorytetowego może być szkoła jako jednostka organizacyjna gminy - nie posiadająca osobowości prawnej?

  Odpowiedź:
  Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje projektu może być szkoła. Niemniej jednak, nie będzie ona stroną Umowy o dofinansowanie, bowiem stroną może być wyłącznie organ prowadzący, jako podmiot posiadający osobowość prawną. Ramowy wzór Umowy o dofinansowanie przewiduje możliwość wskazania podmiotu, który będzie realizatorem projektu.
 16. Pytanie:
  Czy mapą przedstawiającą lokalizację projektu możebyć wydruk z programu EWID, na którym widnieje działka i numer działki? Program obsługiwany jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

  Odpowiedź:
  Kluczową kwestią jest by przedstawiona mapa zawierała informację lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu, ze wskazaniem kluczowych uwarunkowań przestrzennych. Powinna być to mapa w skali 1:10 tys. (lub zbliżonej) sytuująca projekt w najbliższym otoczeniu (mapa musi zawierać: wyraźne oznaczenie obszaru realizacji inwestycji oraz odniesienie do głównych ciągów komunikacyjnych z określeniem klasy drogi, zaznaczeniem centrum miejscowości oraz przystanków komunikacji publicznej).
 17. Pytanie:
  Jak należy interpretować zapis dotyczący Działania 1.13 wskazujący na wykluczenie możliwości przeznaczania wspartych w ramach działania terenów do pełnienia funkcji mieszkaniowych i handlowych?

  Odpowiedź:
  W ramach Działania 1.13 RPO WZ 2014– 2020 Kontrakty Samorządowe mają koncentrować się na kluczowych branżach gospodarki danego obszaru. Projekty realizowane w ramach Działania 1.13 powinny zatem służyć przede wszystkim wskazanym w Kontrakcie Samorządowym branżom. Trudno wyobrazić sobie Kontrakt Samorządowy oparty na funkcjach mieszkaniowych i handlowych. Zarząd Województwa zadecydował, określając zasady realizacji projektów w ramach Działania 1.13, że wsparcie będzie udzielane na uzbrajanie terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem innym, niż  do pełnienia funkcji mieszkaniowych i handlowych. Dopuszcza się jedynie sytuacje, w których tego typu działalność stanowi działalność poboczną, bądź uzupełniającą względem kluczowych obszarów funkcjonowania strefy. Innym rozwiązaniem jest pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych projektu odpowiednio do stopnia w jakim z produktów projektu będą korzystać firmy nieprowadzące działalności w sektorach wykluczonych.

  Należy mieć także na uwadze, iż możliwa jest realizacja projektu polegającego na uzupełnieniu już istniejącego zwartego terenu, jednak pod warunkiem, że projekt ten będzie realizował cel działania, którym jest „zapewnienie infrastruktury przedsiębiorczości w postaci stref inwestycyjnych spełniających oczekiwania przedsiębiorstw, które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, w której celem projektu będzie przede wszystkim poprawa warunków funkcjonowania już działających przedsiębiorstw, bez zakładania, że przedsiębiorstwa te zrealizują na tym terenie nowe inwestycje. Należy pamiętać, iż w ramach tego działania zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach [zł], Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.].
 18. Pytanie:
  Jakiego typu dokument będzie wystarczający do udowodnienia osiągnięcia wskaźnika rezultatu w ramach KS Działanie 1.13? Zapotrzebowanie / oświadczenie?

  Odpowiedź:
  Należy mieć na uwadze, iż na podstawie oświadczeń może zostać określone zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne, co uzasadnia skalę i zakres przedsięwzięcia.Natomiast tego typu dokument nie może jednocześnie służyć do udokumentowania realizacji wskaźnika rezultatu, gdyż weryfikacja osiągnięcia wskaźnika rezultatu dokonywana jest na podstawie danych, informacji lub dokumentów przedstawionych na etapie realizacji i w okresie trwałości projektu ( w zależności od momentu wystąpienia wskaźników rezultatu).
 19. Pytanie:
  W działaniu 1.13 określono listę wskaźników rezultatu bezpośredniego w odniesieniu do wartości i ilości inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych. Jak Gmina (jednostka samorządu terytorialnego), która stara się o pozyskanie na ten cel środków ma wykazać w/w wskaźniki? Jeśli Gmina przygotowuje teren - właściwym jest wskaźnik produktu w postaci powierzchni przygotowanych terenów, lecz trudno tu o stwierdzenie ile i jakiej wartości inwestycje będą tam ulokowane - czy gmina ma założyć te wskaźniki, a jeśli tak to w oparciu o co?

  Odpowiedź:
  Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014 – 2020 wnioskodawca w ramach działania 1.13 będzie zobowiązany do wykazania, iż planowane przedsięwzięcie wynika ze zintensyfikowanego i udokumentowanego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców poszukujących lokalizacji do prowadzenia działalności. Oznacza, to że wskaźniki osiągnięć projektu na poziomie rezultatu powinny być oszacowane na podstawie informacji pochodzących od potencjalnych podmiotów zainteresowanych inwestowaniem na terenie inwestycyjnym będącym przedmiotem projektu.
 20. Pytanie:
  Czy możliwe jest dokonanie na terenach wpisanych pod działalność inwestycyjną zgodnie z MPZP, inwestycji w infrastrukturę - utwardzenie drogi, kanalizacja deszczowa, wodociągowa pod zapotrzebowanie 1 istniejącej firmy (firma planuje rozbudowę, ale jedynie w przypadku zapewnienia infrastruktury). Droga będzie przebiegała przez puste tereny inwestycyjne, ale zakończy się na doprowadzeniu infrastruktury do konkretnej firmy. Czy w związku z tym zjazdy w ciągu drogi na puste działki oraz przyłącza do pustych działek ze względu na brak informacji na temat zainteresowanych inwestorów przenieść w wydatki niekwalifikowane?

  Odpowiedź:
  Projekt nie może być realizowany wyłącznie pod potrzeby jednego konkretnego (tzn. z góry znanego) przedsiębiorstwa, ponieważ tego typu wsparcie nosiłoby znamiona pomocy publicznej. Praktyka pokazuje także, że strefa inwestycyjna to obszar dedykowany działalności co najmniej kilku przedsiębiorstw, nie jednemu. Natomiast dopuszczalna jest sytuacja, w której projekt dotyczy strefy inwestycyjnej, na terenie której juz prowadzona jest działalność gospodarcza, a inwestycje planowane przez istniejące przedsiębiorstwa są uwzględniane w ramach szacowanych wartości wskaźników.
 21. Pytanie:
  W istniejącej strefie są plany dozbrojenia działek pod inwestycje istniejących już inwestorów: jeden z nich znając plany Gminy dotyczące dozbrojenia działki inwestuje już obecnie – czy będzie istniała możliwość wskazania jego inwestycji w drodze wyjątku jako wskaźnika rezultatu który pojawił się przed rozpoczęciem realizacji projektu przez Gminę? Drugi z inwestorów planuje rozbudowę przedsiębiorstwa o nową halę produkcyjną, jednak inwestycję uzależnia od doprowadzenia przez Gminę infrastruktury. Czy Gmina może doprowadzić niezbędną infrastrukturę dla tych inwestorów oraz kolejnych kilku działek – mając na względzie możliwość przyciągnięcia kolejnych inwestorów (na ten moment nie jest w stanie określić czy i kiedy się oni pojawią). Czy w przypadku braku pewności co do wskaźnika wartości inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Gmina powinna infrastrukturę pod puste działki przenieść w wydatki niekwalifikowane?

  Odpowiedź:
  Nie ma możliwości wykazania jako rezultatów projektów, efektów osiągniętych przed rozpoczęciem ich realizacji. Zgodnie z zapisami SOOP i RPO oraz kryteriami wnioskodawca ma wykazać, iż proponowana koncepcja tworzenia lub rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego powstała w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji do prowadzenia działalności na danym terenie. Zatem samo założenie, że możliwe będzie przyciągniecie kolejnych inwestorów, jest niewystarczającym uzasadnieniem do realizacji projektu. Należy poprzeć to założenie wskazaniem, że potencjalni inwestorzy są zainteresowani (szukają, zapytują, oglądają, itp.) lokowaniem inwestycji na terenie objętym projektem. Infrastruktura, co do której wnioskodawca nie może potwierdzić, że spełnia warunki konkursowe może być wykazana w części niekwalifikowalnej projektu.
 22. Pytanie:
  Gmina zrealizowała w latach 2014-2015 z własnych środków wyposażenie strefy inwestycyjnej w infrastrukturę – w ramach projektu, który w perspektywie finansowej 2007-2013 wpisany był na listę indykatywną jednak nie uzyskał wsparcia - czy możliwe jest wsparcie projektu zrealizowanego w obecnym okresie programowania wpisującego się w ramy działania 1.13? Mając na względzie najdokładniejsze przygotowanie projektów priorytetowych w ramach kontraktu samorządowego uprzejmie prosimy o wskazówki i sugestie co do przedstawionych, specyficznych uwarunkowań w których Gminy mają zaplanować inwestycję w ramach działania 1.13 RPO WZ 2014-2020.

  Odpowiedź:
  Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ RPO wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane.
 23. Pytanie:
  Czy posiadanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest niezbędne na etapie preselekcji?

  Odpowiedź:
  Jednym z kryteriów oceny projektów (odpowiedniość / adekwatność / trafność) na etapie preselekcji w ramach Działania 2.4 jest ocena stopnia, w jakim cele projektu odpowiadają zmieniającym się potrzebom i priorytetom wskazanym w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla danego obszaru. Brak Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na etapie preselekcji spowoduje brak możliwości uzyskania punktów w przedmiotowym obszarze.
 24. Pytanie:
  Jaki jest maksymalny czas trwania projektów priorytetowych w ramach działań 8.5, 9.5, 8.9, 9.9.?

  Odpowiedź:
  Instytucja Zarządzająca w ramach kryteriów wyboru projektów wskazała, iż okres realizacji projektu nie wykracza poza datę końcową okresu kwalifikowalności określoną w art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
 25. Pytanie:
  Czy beneficjent realizując projekt w ramach Działania 8.9 jest zobowiązany do pokrycia kosztów dla wszystkich staży i praktyk, czy też może zastrzec, że tylko niektóre praktyki będą wsparte środkami EFS lub też wsparte zostaną wszystkie staże, w zróżnicowanym stopniu (np. kwoty od 500 zł do 5000 zł)?

  Odpowiedź:
  W ramach Działania 8.9 RPO WZ 2014 - 2020, zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 mogą być organizowane staże i praktyki zawodowe. Zgodnie z Regulaminem konkursu, projekt w ramach Działania 8.9 obligatoryjnie zakłada organizację staży i/lub praktyk zawodowych. W/w formami wsparcia musi zostać objętych 100% uczniów biorących udział w projekcie. Jednocześnie, wspomniane wyżej Wytyczne dot. edukacji w Podrozdziale 6.1 pkt. 13 lit. G stanowią: "Katalog wydatków przewidzianych ramach projektu może uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub staż zawodowy. Powyższa kwota może zostać zwiększona jedynie w sytuacji konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynikających ze zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. form wsparcia".

  Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie, iż ani wymóg ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z odbywaniem praktyki lub stażu nie jest obligatoryjny, ani kwota 5000 zł na osobę nie stanowi obligatoryjnej wartości. Ostateczna wysokość kosztów związanych z odbywaniem praktyki lub stażu powinna być bowiem uzależniona od charakteru wykonywanej pracy, wymogów stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, warunków odbywania stażu lub praktyki oraz faktycznych potrzeb i wymagań pracodawcy związanych z przyjęciem ucznia na praktykę lub staż.

  Dopuszczalna jest sytuacja, kiedy w danym zawodzie koszty takie w ogóle nie wystąpią, jak również - kiedy koszty te będą występowały we wskazanym powyżej limicie, jednak w różnej wysokości. Przygotowując projekt należy dokonać przede wszystkim rzetelnej diagnozy i analizy potrzeb uczestników wsparcia, możliwości objęcia ich stażami lub praktykami w konkretnych zawodach i zakładach pracy i na tej podstawie należy oszacować rzeczywisty koszt odbycia praktyki lub stażu, przypadający na ucznia.
 26. Pytanie:
  Jaką wartość wskaźnika odnoszącego się do liczby szkół należy wskazać w przypadku zespołu szkół; tj. szkoły podstawowej i gimnazjum?

  Odpowiedź:
  W przypadku zespołu szkół wskaźniki liczone są odrębnie dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu, pod warunkiem, że wsparcie kierowane jest do uczniów obu szkół. Jeśli projekt dotyczy uczniów wyłącznie jednej szkoły, wskaźnik dotyczyć będzie również tylko jednego podmiotu, niezależnie od formuły organizacyjnej, w jakiej on funkcjonuje (samodzielna jednostka lub zespół szkół).
 27. Pytanie:
  Czy szpital, którego organem założycielskim nie jest JST może wnioskować o środki RPO? Czy projekty realizowane przez taki szpital mogą być projektami komplementarnymi w ramach KKS?

  Odpowiedź:
  Zasady demarkacji z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020wskazują, że w ramach priorytetu 9a (EFRR) z poziomu regionalnego mogą zostać dofinansowane wyłącznie inwestycje opierające się o organ założycielski, którym są jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ponadto inwestycje muszą dotyczyć:
  - jednostki udzielające świadczeń na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, chorób psychicznych,
  - odzwierciedlające specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne,
  - jednostki udzielające świadczeń w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz inne jednostki zajmujące się leczeniem dzieci,
  - jednostki udzielające świadczeń w zakresie geriatrii, także w szpitalach ponadregionalnych.
 28. Pytanie:
  Czy już poniesione przez podmiot gospodarczy wydatki mogą być traktowane jako kwalifikowane w ramach działania 1.5 lub 1.6 i mogą zostać uznane za kwalifikowalnejeśli inwestycje rozpoczęto w roku 2015?

  Odpowiedź:
  Zgodnie z zapisami rozporządzenia KE 651/2014, udzielenie pomocy jest możliwe jedynie wówczas, gdy przed rozpoczęciem prac nad projektem, beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy. Niespełnienia przedmiotowego warunku oznacza niemożność ubiegania się o dofinansowanie całego projektu.

  Należy jednak zwrócić uwagę, że Działania 1.5 i 1.6 nie są objęte niniejszym konkursem. Ocenę kwalifikowalności tych wydatkówbędzie zatem dokonywana w momencie ogłoszenia naborów wniosków w ramach wskazanych wyżej Działań.
 29. Pytanie:
  Działanie 6.7: Czy w ramach działania możliwe jest wybudowanie od podstaw żłobka (budowa budynku wraz z dostosowaniem do dzieci i wyposażeniem). Jeżeli tak to czy jest jakieś ograniczenie % na tego typu koszty budowlane?

  Odpowiedź:
  W ramach działania 6.7 nie jest możliwe wybudowanie od podstaw żłobka, ponieważ zgodnie z Podrozdziałem5.2. pkt. 4a Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć itp.
 30. Pytanie:
  W działaniu 8.5 dotyczącym przedszkoli jest ograniczenie trwania inwestycji w tym szkoleń i zajęć dodatkowych do maksymalnie 12 miesięcy. Czy jest jakieś ograniczenie czasowe jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne odnoszące się do czasu trwania szkoleń/kursów/zajęć dodatkowych?

  Odpowiedź:
  Ograniczenie czasowe wsparcia w działaniu 8.5 dotyczy wyłącznie wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej. Wsparcie uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym nie podlega już tym rygorom.
 31. Pytanie:
  Kryterium dopuszczalności 1.9 w działaniu 8.5 dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych eliminuje z ubiegania się o środki w ramach KS licea ogólnokształcące i część pozostałych szkół. Kryterium to jest dyskryminujące dla szkół dbających o jakość i wysoki poziom kształcenia; wpływa demotywująco na uczniów i nauczycieli osiągających dobre wyniki.

  Odpowiedź:
  Kryteria wyboru zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący i na tym etapie nie ma możliwości zmiany ich brzmienia. Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z zapisami RPO WZ 2014 - 2020 istotnym problemem zdiagnozowanym w województwie zachodniopomorskim są niskie średnie wyniki egzaminów (niższe od średniej krajowej). W RPO WZ w związku z tym zapisano m.in.: "Należy podjąć działania zmierzające do wyrównywania i podnoszenia poziomu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie ogólne." Ponadto, zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 jednoznacznie wskazują, iż w celu zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez szkoły lub placówki systemu oświaty wyników edukacyjnych IZ RPO zapewni, że interwencja EFS zostanie skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne (...)".
 32. Pytanie:
  Czy w ramach działań objętych Kontraktem Samorządowym finansowanych w ramach EFS konieczne jest/ zalecane jest składanie odrębnych wniosków o dofinansowanie – a tym samym opisywanie odrębnych projektów priorytetowych dla poszczególnych jednostek, tj. odrębnie projekt dla szkół podstawowych, odrębnie dla gimnazjalnych, odrębnie dla ponadgimznazjalnych itd.?Jakie są zalecenia IZ RPO WZ w tym zakresie w odniesieniu do późniejszego rozliczania projektóww ramach Kontraktu?

  Odpowiedź:
  Zgodnie z SOOP w ramach działań objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu samorządowego nie przewiduje sie składania wniosków aplikacyjnych dotyczących poszczególnych projektów priorytetowych przez partnerstwa. Oznacza to, że wnioskodawcą projektów priorytetowych powinny być podmioty, które w drugim etapie złożą dla danego projektu pełen wniosek aplikacyjny i będą odpowiedzialne za realizacje danego projektu. Jeżeli zatem podmiot odpowiedzialny za realizacje projektów będzie organem prowadzącym kilka szkół, wniosek może być jeden, niezależnie od typów szkół. Jeśli organy prowadzące są różne - wnioski należy składać oddzielnie. Należy jednak zwrócić uwag, iż w ramach jednego wniosku, jeśli w projekcie będą wspierane różne placówki, wszystkie elementy wniosku winny uwzględniać informacje dotyczące każdej ze szkół (osobna analiza potrzeb, osobne opisy grup docelowych, wyodrębnione koszty przeznaczone na wsparcie każdej z placówek, osobno wskazane wskaźnik, itp.).
 33. Pytanie:
  Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.2, przy tworzeniu Zakładów Aktywizacji Zawodowej możliwy jest montaż finansowy środków PFRON oraz EFSI w ramach RPO?

  Odpowiedź:
  Niniejszy konkurs nie obejmuje Działania 9.2 RPO WZ 2014-2020. W przypadku pomocy publicznej nie ma możliwości kumulacji środków publicznych powyżej wskazanego poziomu. W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną takie ograniczenia co do zasady nie występują (z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów np. dotyczących nienakładania się programów operacyjnych).
 34. Pytanie:
  Czy w ramach działania 9.9 możliwa jest budowa nowych obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, do której dany obiekt ma przynależeć?

  Odpowiedź:
  Budowa nowych obiektów jest dopuszczana w wyjątkowych sytuacjach, przy dużych projektach, które wprowadzą znacząca zmianę w szkolnictwie zawodowym. Podczas negocjacji Programu z Komisją Europejską, była to kwestia bardzo problematyczna, a Województwo uzyskało zgodę na wprowadzenie zapisu dotyczącego budowy nowych obiektów jedynie kiedy będą to sytuacje jednostkowe (bardzo mocne powiązanie z EFS oraz regionalnymi specjalizacjami). Jednocześnie należy wskazać, iż alokacja w ramach działania 9.9 jest niewielka, w związku z czym podstawowym założeniem jest wsparcie adaptacji, ewentualnie rozbudowy istniejących obiektów (w pierwszej kolejności wykorzystanie istniejących zasobów).
 35. Pytanie:
  Czy możliwe jest podział zadania na 2 części. Pierwsza część realizowana w ramach działania 9.9 , a druga część w ramach konkursu 9.8.

  Odpowiedź:
  Każdy projekt realizowany w ramach RPO WZ musi kończyć sie konkretnymi wskaźnikami i realizować założone cele. Nie ma możliwości wsparcia projektu który nie będzie realizował wskaźników rezultatu zaraz po jego zakończeniu lub w terminie 12 miesięcy po zakończeniu.
 36. Pytanie:
  Działanie 8.9:W typie 1 realizacja pozaszkolnych form kształcenia zawodowych ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) mogą kwalifikować się kursy z zakresu: carvingu, baristy, barmana, kelnera, recepcjonisty, dekorowania potraw. W rozporządzeniu nie znaleźliśmy wykazu zawodów. Czy taki wykaz istnieje?

  Odpowiedź:
  Jeżeli kursy są zorganizowane zgodniez warunkami wskazanym w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012r.i tym samym mogą być zakwalifikowane do jednej z form wymienionych w par.3 niniejszego rozporządzenia to mogą być realizowane w ramach projektu.
 37. Pytanie:
  Czy istnieje możliwość wdrożenia w ramach działań zaplanowanych do realizacji w Kontraktach Samorządowych programu e-dziennik jako jednego z elementówwdrażania rozwiązań ICT w szkołach. Jeżeli tak to prosimy o jednoznaczne wskazanie w ramach jakiego działania: 8.5 / 9.5 RPO WZ 2014-2020 czy może 9.10 (jako projekt komplementarny)?

  Odpowiedź:
  Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 oraz SOOP nie ma możliwości finansowania wdrożenia e-dziennika.
 38. Pytanie:
  Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 7.2, możliwy jest montaż finansowy EFSI w ramach RPO oraz innych środków, aby zmniejszyć poziom wkładu własnego?

  Odpowiedź:
  Niniejszy konkurs nie obejmuje Działania 7.2 RPO WZ 2014-2020. W przypadku pomocy publicznej nie ma możliwości kumulacji środków publicznych powyżej wskazanego poziomu. W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną takie ograniczenia co do zasady nie występują (z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów np. dotyczących nienakładania się programów operacyjnych).
 39. Pytanie:
  Jak należy określić wskaźnik „Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok]” biorąc pod uwagę, iż badania potoków pasażerskich wykonywane cyklicznie wskazują na stałe zmniejszanie się ilości przewożonych pasażerów. Czy w przedstawieniu efektów projektu, źródłem danych dla wskaźnika może być szacowanie liczby przewożonych pasażerów na podstawie badań potoków pasażerskich, czy raczej wielkość przychodów ze sprzedaży biletów ?

  Odpowiedź:
  Wskaźnik „Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok]” pochodzi ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 (WLWK), czyli w założeniu wspólny dla wszystkich programów operacyjnych na lata 2014-2020 obowiązkowy zestaw kluczowych wskaźników, bezpośrednio wynikających z interwencji i/lub powiązanych z zakresem interwencji podejmowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na potrzeby monitorowania programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej. Do WLWK został opracowany Katalog definicji. Na dzień dzisiejszy dokument ten jest niepełny – nie zawiera m.in. definicji omawianego wskaźnika. Aktualizacja Katalogu definicji została przewidziana dopiero na pierwszą połowę przyszłego roku. W pracę nad aktualizacją będzie zaangażowany również Główny Urząd Statystyczny. Należy się więc spodziewać, że metodologia obliczania tego wskaźnika zostanie oparta na metodologii stosowanej przez GUS a więc w oparciu o formularz T-06 (Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym), zgodnie z którym:
  „Za przewiezionego pasażera środkami komunikacji miejskiej uważa się jednokrotny przejazd. Liczbę pasażerów należy określić szacunkowo na podstawie liczby sprzedanych biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych (…). Zakłady komunikacji miejskiej mogą także stosować inne metody szacowania (np. na podstawie badań potoków pasażerskich) liczby przewiezionych pasażerów, jeśli zapewniają bardziej dokładne określenie tej liczby.”
  Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zaproponowane metody pomiaru wskaźnika opierające się o liczbę sprzedaży biletów lub pomiary potoków pasażerskich odpowiadają ogólnie przyjętej metodologii pomiaru stosowanego w statystyce publicznej i są w pełni akceptowalne przez IZ RPO WZ. Ostateczny wybór metody pomiaru należy do wnioskodawcy.
 40. Pytanie:
  W jaki sposób należy oszacować wartość wskaźnika rezultatu w działaniu 2.4, którym  jest „Ograniczenie emisji co2 [Mg/rok]” jeśli nie ma wzoru w dokumentacji konkursowej?

  Odpowiedź:
  Przedmiotowy wskaźnik „Ograniczenie emisji co2 [Mg/rok]” obrazuje osiągnięty w wyniku realizacji projektu efekt ekologiczny. Osiągnięta w wyniku realizacji projektu zmiana emisji CO2 powinna zostać obliczona w wyniku porównania emisji w przypadku braku realizacji projektu (wariant bezinwestycyjny) i emisji jaka zaistnieje po realizacji projektu.Przyjęte wartości emisji CO2 powinny być udokumentowane i możliwe do weryfikacji (pochodzić z dokumentacji pojazdów, specyfikacji technicznych nabywanego w ramach projektu sprzętu lub wyposażenia, być wyznaczone na podstawie pomiarów, itp.).
  Przy obliczeniu ograniczenia emisji CO2 należy również zapoznać się z wartościami opałowymi oraz wskaźnikami emisji CO2. W tym celu można posłużyć się opracowaniem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015”, dostępne: https://www.mir.gov.pl/media/3328/KOBiZE2015.pdf.
  Wnioskodawca powinien dobrać metodę obliczania efektu ekologicznego biorąc pod uwagę specyfikę projektu. W trakcie oceny projektu Instytucja Zarządzająca będzie mogła poprosić o przedstawienie szczegółowych założeń i dokonanych obliczeń.W przypadku projektów dotyczących zakupu taboru zaleca się zastosowanie metodologii obliczania redukcji CO2 przygotowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach wdrażania Programu Priorytetowego Gazela – Niskoemisyjny Transport Miejski: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/i-konkurs-gazela/
 41. Pytanie:
  Czy w przypadku różnych typów projektu planowanych do realizacji w ramach Działania 8.5 RPO WZ 2014-2020 należy przygotować fiszki odrębnie dla każdego typu projektów czy też możną przygotować jedną, w której ujęte zostaną różne typy wsparcia w ramach jednego Działania.

  Odpowiedź:
  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, po wnikliwej analizie uwarunkowań formalno – prawnych, związanych zarówno z koniecznością zachowania jednorodności projektów pod względem możliwości wniesienia udziału Budżetu Państwa oraz z wymogami wynikającymi z zapisów kryteriów wyboru projektów w ramach Działań realizowanych w naborze do Kontraktu Samorządowego informuje, co następuje.
  W ramach projektów dla Działania 8.5 IZ RPO WZ rekomenduje przygotowywanie jednej fiszki dla jednego podmiotu (szkoły lub placówki edukacyjnej) obejmującej osobno typ 1 – 5 projektu oraz osobno typ 6 – 10 projektu. Projekty nie muszą dotyczyć wszystkich wymienionych w danej grupie typów projektu, jednak należy zachować podział pomiędzy edukacją przedszkolną oraz szkolną.
  Jednocześnie IZ RPO WZ 2014 – 2020, mając na uwadze wymogi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania wskaźników, w fiszce dotyczącej projektu priorytetowego lub w załączniku do niej należy wskazać ilu uczestników będzie objętych wsparciem w każdym z typów projektu.

 42. Pytanie:
  Jak będzie prowadzona ocena warunku dotyczącego nieprzekraczania 25% alokacji przeznaczonych na dane działanie? Czy środki EFRR, EFS oraz budżetu państwa należy sumować, czy traktować oddzielnie?

  Odpowiedź:
  Zgodnie z § 6 ust. 9 Regulaminu konkursu RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 brakiem formalnym nie podlegającym możliwości usunięcia jest ujęcie w ramach KKS Projektów priorytetowych w ramach jednego Działania, których łączna wartość dofinansowania ze środków RPO WZ przekracza 25% alokacji RPO WZ przeznaczonych na to działanie wymienionej w § 2 ust. 9 Regulaminu, w którym wskazano oddzielnie alokacje ze środków EFRR i EFS oraz środków budżetu państwa.
  Powyższe oznacza, że ocena maksymalnego 25-procentowego zaangażowania alokacji przez łączną wartość Projektów priorytetowych w ramach danego Działania RPO WZ 2014-2020 będzie prowadzona: oddzielnie dla środków EFRR, oddzielnie dla środków EFS oraz oddzielnie dla środków budżetu państwa.

 43. Pytanie:
  Do kiedy należy osiągnąć docelowe wartości wskaźnika rezultatu „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych”?

  Odpowiedź:
  Wskaźnik rezultatu może być osiągnięty w okresie trwałości projektu co do zasady nie później niż do końca 2022 r. Osiągnięta wartość wskaźnika powinna być zgodna z wartościami zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie, zbiorczo dla przedsiębiorców zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze.

 44. Pytanie:
  Do kiedy można przesyłać Koncepcje Kontraktu Samorządowego w przypadku wysyłania go pocztą/kurierem?

  Odpowiedź:
  W §5 Regulaminu wyraźnie wskazano, że za moment  złożenia  KKS  w  ogłaszanym  konkursie  uznaje  się  datę  doręczenia pod  adres IOK, potwierdzonego pieczęcią wpływu. Dokumenty należy składać do 30 października 2015 roku w godzinach urzędowania IOK, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15.30.
  Powyższe rozwiązania (odrębne od zasad obowiązujących w KPA) oznaczają, że w przypadku wysłania KKS kurierem i pocztą nie decyduje data nadania lub data stempla pocztowego, ale moment doręczenia przez kuriera lub operatora pocztowego przesyłki do IOK. Dlatego zaleca się skompletowanie wniosku i wysłanie go z odpowiednim wyprzedzeniem lub składanie wniosków osobiście.
  Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na tym etapie konkursu uprawnionym do złożenia KKS jest wyłącznie Lider Kontraktu Samorządowego.