W perspektywie finansowej 2014-2020 instrumenty finansowe będą stosowane w szerszej skali niż w okresie 2007-2013. Stanowią one jedno z narzędzi wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i transferu wsparcia udzielanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. instrumenty finansowe powinny być stosowane w odpowiedzi na zidentyfikowane w badaniach specyficzne potrzeby i niedoskonałości rynku. W związku z tym obowiązkiem, Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 zleciła wykonanie ewaluacji ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem badania była ocena zapotrzebowania na instrumenty finansowe wraz z oszacowaniem wielkości zjawiska luki finansowej w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych RPO WZ 2014-2020.

Proces ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych opierał się na następujących obszarach badawczych obejmujących:

  • cele polityki publicznej,

  • analizę potrzeb,

  • oceną zasadności zastosowania instrumentów finansowych,

  • strategię wdrażania,

  • oszacowanie wkładu i rezultatów.

Ewaluacja ex ante instrumentów finansowych była ściśle powiązana z procesem programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i miała charakter partycypacyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym, który zawiera opis wyników badania, przeprowadzone analizy oraz propozycje rozwiązań wdrożeniowych.

Załączniki