W tym miejscu zapoznasz się z Trybem wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wersja obowiązująca od 06.12.2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził uchwałą nr 2085/19 aktualizację  Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ poprzez aktualizację trybu zapewnia stosowanie jednolitych i przejrzystych zasad funkcjonowania systemu naboru kandydatów na ekspertów wśród instytucji dokonujących wyboru projektów współfinansowanych z EFRR.

Tryb określa m.in.: warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na ekspertów powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, sposób wyboru kandydatów na ekspertów, zarządzanie wykazem i przesłanki odwołania ekspertów.

Tryb zawiera również załączniki wymagane na etapie składania zgłoszeń do Wykazu.

Zaktualizowana wersja Trybu dotyczy m.in. następujących zmian:

  • Dostosowano zapisy do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej;
  • Dostosowano zapisy do wprowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  • Dostosowano zapisy Trybu oraz załączników nr 2 i 2a do Trybu, do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. U. UE. L. 2016.119.1);
  • W załączniku nr 2 i 2a do Trybu przeformułowano klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konsekwencji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1);
  • W Trybie dodano definicję Administratora bazy danych;
  • Zredagowano zapisy Trybu i załączników, dostosowując do stosowanej praktyki.

Tryb umożliwia nabór kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach/naborach.”

Pozostałe dokumenty