Zakończony
od 29.09.2021 do 15.11.2021

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłoszonym przez potencjalnych wnioskodawców, w dniu 27 października 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21 do dnia 15 listopada 2021 r.
Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkuje aktualizacją regulaminu konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020

Zmiany w naborze wniosków:

Skład Komisji Oceny Projektów

ZMIANA TERMINU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej.

Numer konkursu: RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/21

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

29 wrzesień 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w terminie do 15 listopada 2021 r.

2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w LSI2014 do 15 listopada 2021 r. do godz. 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów do godziny 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 22 listopada 2021 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 22 listopada 2021 r.

UWAGA!

Ze względu na stan epidemii COVID-19 Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowanego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl do dnia 22 listopada 2021 r.

W przypadku przesłania skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 1.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) uczelnie wyższe,
b) jednostki naukowe,
c) konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę wiodącą (lidera) pełni podmiot o którym mowa w ppkt. a) lub b).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, których projekty zostały ujęte w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dzień zamknięcia naboru wniosków.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu: Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw.

2. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje:

 • umieszczone na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej i znajdujące się w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dzień zamknięcia naboru wniosków,
 • którym nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/17 i nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/18
 • polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

3. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r.

4. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia, w których założono, że:

 • rezultat projektu jest przeznaczony do wykorzystania jedynie w działalności gospodarczej, albo rezultat projektu jest przeznaczony do wykorzystania w działalności gospodarczej i niegospodarczej, przy czym część projektu w zakresie infrastruktury badawczej  przeznaczona do wykorzystania gospodarczego musi stanowić nie mniej niż 30% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych w projekcie (z wyłączeniem kosztów pośrednich).

5. Priorytetowo będą traktowane przedsięwziecia:

 • wpływające na innowacyjność zachodniopomorskiej gospodarki, budujące potencjał inteligentnych specjalizacji oraz potencjał naukowy regionu,
 • gotowe do realizacji, tzn. posiadające niezbędne wymagane pozwolenia, decyzje, których uzyskanie wynika z procedur prawa budowlanego;
 • w wyniku których przewidziano zaangażowanie jak największej liczby naukowców w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, o których mowa w agendzie badawczej,
 • w których więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu przypisano do działalności gospodarczej wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków dofinansowania zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych nieobjętych schematami pomocy publicznej lub pomocą de minimis, tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności niegospodarczej – 100%
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej, tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności gospodarczej – 50%,
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 85%.

2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych nieobjętych schematami pomocy publicznej lub pomocą de minimis, tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności niegospodarczej – 0%,
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej, tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności gospodarczej – 50%,
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 15%.

3. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – nie dotyczy.

4. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – nie dotyczy.

5. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi łącznie 2 000 000 EURO (słownie: dwa miliony  00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 8 240 760,00 PLN (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) z EFRR.

6. IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej podane zostały w regulaminie konkursu.

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów: