Wersja obowiązująca od 29.06.2016 do 08.08.2016

29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 983/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

Aktualna wersja Harmonogramu zakłada:

1.            wydłużenie naborów dla działań:

 • 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
 • 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii ,
 • 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu,
 • 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,
 • 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,
 • 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
 • 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;

2.            zmiana terminu publikacji ogłoszenia o naborze i terminu naboru dla działań:

 • Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw TYP 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej,
 • 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych i inteligentnych specjalizacji;

3.            wprowadzenie dodatkowego konkursu w ramach działań:

 • 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
 • 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii ,
 • 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych;

4.            wprowadzenie konkursów w ramach działań:

 • 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy,\
 • 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe,

5.            zmiana opisu w kolumnie „typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie” w działaniach:

 • 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach II naboru oraz usunięcie zapisów z kolumny „dodatkowe informacje” dla obydwu naborów,
 • 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • 9.2 Infrastruktura społeczna  w ramach 4 typ projektu;

6.            zmiana terminu zamknięcia naboru w ramach działania

 • 9.2 Infrastruktura społeczna,

7.            dodano działanie 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa;

8.            zmiana orientacyjnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych i inteligentnych specjalizacji” ogłoszonego 17.12.2015;

9.            zrezygnowano z ogłoszenia naboru w 2016 r. w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;

10.          zrezygnowano z naboru w trybie pozakonkursowym w ramach działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych;

11.          wprowadzono tryb pozakonkursowy w ramach działań:

 • 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych,
 • 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych.

Załączniki

application/pdf
Harmonogram naborów wniosków

Wersja obowiązująca od 29.06.2016

446.22 KB