Konsultacje społeczne projektu programu FEPZ 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Termin trwania konsultacji: od 08.06.2022 r. do 29.06.2022 r.

 

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, działając na podstawie art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 tj. z 16.05.2022 r.) zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

1. Dokumenty

 • Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

2. Sposób składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym,
 • ustnie do protokołu w sekretariacie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40 w Szczecinie, gdzie jest wyłożona do wglądu.
 • pisemnie poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji Word.

Wypełniony Formularz uwag w wersji Word należy przekazać jednym z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: prognoza_fepz@wzp.pl,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin,
 • złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40 w Szczecinie.

 

3. Termin

Uwagi i wnioski do wskazanych w pkt 1 dokumentów można składać w terminie od 08.06.2022 r. do 29.06.2022 r.

Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymagają konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 29.06.2022 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Formularz uwag

W związku z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Instytucja Zarządzająca planuje spotkania dotyczące zapisów Prognozy oddziaływania na środowisko, podczas których będzie możliwy kontakt z ekspertami wykonującymi Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu FEPZ. 

 

Kontakt z ekspertami wykonującymi prognozę oddziaływania na środowisko są możliwe poprzez kliknięcie w link przypisany do daty i godziny spotkania: 

 

Wirtualny punkt konsultacyjny

 • 20.06.2022 r., godzina 9:00 – 10:00

Platforma Zoom

Wirtualny punkt konsultacyjny

 • 22.06.2022 r., godzina 16:00 – 17:00

Platforma Zoom

Wirtualny punkt konsultacyjny

 • 23.06.2022 r., godzina 9:00 – 10:00

Platforma Zoom

Wirtualny punkt konsultacyjny

 • 24.06.2022 r., godzina 15:00 – 16:00

Platforma Zoom

Wirtualny punkt konsultacyjny

 • 28.06.2022 r., godzina 13:00 - 14:00

Platforma Zoom

Wirtualny punkt konsultacyjny

 

Konferencja online

 • 27.06.2022 r., godzina 12:00 – 13:00

Platforma Zoom

Konferencja