Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Wersja obowiązująca od 22.11.2023

22 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027 (wersja 6.0)

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 • W zakresie EFRR
 1. Modyfikacja opisu działania w działaniach: 1.5, 1.8, 2.7, 2.8,2.12, 2.13, 2.14, 2.23, 3.1, 4.2, 5.2, 5.5,
 2. W działaniu 2.12 Adaptacja do zmian klimatu dodanie unijnej oraz krajowe podstawy prawnej,
 3. Dodanie działania 2.18 Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. W działaniu 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów dodanie wskaźnika rezultatu,
 5. Dodanie działania 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń,
 6. W działaniu 5.4 zmiana nazwy działania z Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego na Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego, modyfikacja opisu działania, usunięcie słowa kluczowego,
 7. W działaniu 5.8 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich modyfikacja opisu działania, usunięcie słowa kluczowego,
 8. W działaniu 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne modyfikacja opisu działania oraz dodanie słowa kluczowego i wskaźnika produktu,
 9. W działaniu 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT) modyfikacja opisu działania, zmiany  w finansowaniu, usunięcie wskaźnika produktu oraz dodanie wskaźnika rezultatu,
 10. W działaniu 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT) modyfikacja opisu działania, zmiany w finansowaniu, wykreślenie wskaźnika produktu oraz dodanie wskaźnika rezultatu.
 • W zakresie EFS+
 1. Zaktualizowanie typu beneficjenta ogólnego w działaniach: 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22,6.23 (rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów),
 2. Doprecyzowanie zapisów w opisie działania w zakresie dodatkowych informacji dotyczących realizowanych projektów w  działaniach: 6.10, 6.11, 6.19, 6.20 (doprecyzowano kto może być Wnioskodawcą),
 3. Zaktualizowanie typów projektów w działaniach 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23 (w wyniku znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej) oraz 6.21 (doprecyzowanie zakresu wsparcia w zakresie poprawy dostępu do usług zdrowotnych),
 4. Usunięcie wskaźnika produktu w działaniach: 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22,
 5. Dodanie wskaźnika produktu do działania 6.23 oraz wskaźnika rezultatu do działań: 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22.

Pozostałe dokumenty