ZAKOŃCZONY  od 29.09.2023 do 20.11.2023

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr FEPZ.01.06.00-IZ.00-001/23 w ramach działania 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw złożono 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 182 323 578,16 zł.
Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedsiębiorców, podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr FEPZ.01.06.00-IZ.00-001/23  do dnia 20 listopada 2023.

Serdecznie zapraszamy na webinarium w dniu 11 października 2023 r. dotyczące zasad aplikowania w aktualnym naborze 1.6 FEPZ. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!

Pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy listę odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące naboru:

Zmiany w naborze wniosków

ZMIANA TERMINU

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach:

Działania 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw,

Typ projektu: Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW).

Numer naboru: FEPZ.01.06-IZ.00-001/23.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 listopada 2023 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Aplikacja WOD2021 – w systemie teleinformatycznym CST2021
Link do strony logowania do serwisu: strona logowania do WOD2021

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w terminie naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz możliwości dokonywania poprawy/uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej zawarte są w regulaminie wyboru projektów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Dofinansowane mogą być innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
  2. Lokalizacja projektu musi znajdować się na obszarze SSW (siedziba przedsiębiorstwa może znajdować się poza obszarem SSW), przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSW.
  3. Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie (1 etat).
  4. Realizacja projektu musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi

4 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi

500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 130 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów.

Instrukcje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Szczegóły techniczne dotyczące obsługi aplikacji WOD2021 oraz aplikacji Projekty)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu wyboru projektów.

Pytania

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (wwrpo@wzp.pl), telefoniczny (91 452 88 14, 91 452 88 15) lub osobisty od poniedziałku do piątku (7:30 – 15:30) w siedzibie:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,

70-421 Szczecin

Linki

Serwis FEPZ 2021-2027

Portal Funduszy Europejskich

Aplikacja WOD2021

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Wersje archiwalne