AKTUALNY od 2.10.2023 do 13.10.2023

Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społeczny w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 8 Pomoc Techniczna (EFRR), Działanie 08.01 Pomoc Techniczna (EFRR).

Numer naboru: FEPZ.08.01-IZ.00.001/23

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2.10.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13.10.2023 r. (do godziny 16:00)

Termin rozstrzygnięcia naboru

do 27.10.2023 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie WOD2021

Termin wpływu dokumentu w systemie upływa wyznaczonego dnia o godzinie 16:00.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami  w wersji elektronicznej w WOD2021;

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie WOD2021 po godzinie 16:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ, Wydział Wdrażania RPO UMWZ, Wydział Działań Środowiskowych RPO UMWZ, Gabinet Marszałka UMWZ

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na: 

 • • zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania Programem, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Programu;

  • wspieranie i stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie realizacji Programu;

  • wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w skutecznym aplikowaniu o środki UE i realizacji projektów;

  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do opinii publicznej w celu utrzymania wysokiego poziomu świadomości na temat roli i znaczenia funduszy UE;

  • przestrzeganie przez wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację;

  • wzmocnienie roli Koordynatora ds. Równości i Niedyskryminacji.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w załączniku do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% dofinansowania z EFS+.

Minimalny wkład własny wynosi

15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37.120.239,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie

Nie dotyczy

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nd.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres: gaugustowski@wzp.pl, bfwzs@wzp.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie fepz.wzp.pl