ZAKOŃCZONY od 14.06.2023 do 12.07.2023

 

Pytania i odpowiedzi dot. naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób konkurencyjny. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna

Numer naboru: FEPZ.06.09-IP.01-001/23

WYNIKI NABORU

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

14.06.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12.07.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

07.12.2023 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie SOWA EFS 

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wybór projektu do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

  • Organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujących wyłącznie kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół specjalnych). 

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać poprawny typ beneficjenta, spośród poniżej wymienionych a wskazanych w SZOP:

  • Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez:

a) bezpośrednie wsparcie dla uczniów obejmujące m.in.:

- rozwój kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich,

- rozwój kompetencji zielonych w zakresie m.in. wiedzy ekologicznej, umiejętności i postaw prośrodowiskowych,

- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych,

- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną,

- doradztwo zawodowe,

- brokering edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych (pomoc dla uczniów przy dopasowaniu kierunku, poziomu i rodzaju oferowanych im szkoleń/kursów do wymagań rynku pracy przy uwzględnieniu jak najwyższej jakości usług szkoleniowych),

- programy stypendialne dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce,

- wsparcie dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji,

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,

- wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń odżywiania,

b) bezpośrednie wsparcie dla nauczycieli obejmujące m.in.:

- doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, poprzez m.in. kursy i szkolenia doszkalające, studia podyplomowe,

c) bezpośrednie wsparcie dla szkół i placówek systemu oświaty obejmujące m.in.:

- doposażanie i wyposażanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

- wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,

- wsparcie cyfryzacji danej placówki,

- wzmocnienie integrującej roli szkoły oraz zacieśnienie ich współpracy ze środowiskiem migracyjnym,

d) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich oraz z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, przy zapewnieniu braku stygmatyzacji poprzez m.in. podnoszenie kompetencji uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych,

e) działania w zakresie edukacji włączającej:

- dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,

- zajęcia świadomościowe,

- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością,

- zapewnienie nauczyciela wspomagającego,

- zapewnienie asystenta wspomagającego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% stanowi dofinansowanie z UE.

Minimalny wkład własny wynosi

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

49 566 705,90 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce. 

Pytania

Pytania należy kierować na adres: efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl

Linki

fepz.wzp.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin spotkania dot. Regulaminu - 13 czerwca godz. 11.00

Forma spotkania - On-line na platformie ZOOM

Rejestracja na spotkanie - Formularz on-line

Prezentacje ze spotkania dot. Regulaminu - pobierz plik