AKTUALNY  od 29.09.2023 do 31.12.2026

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach:

Działania nr: 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu

Typ projektu: Infrastruktura tras wynikających z Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Numer naboru: FEPZ.05.10-IZ.00-001/23

Sposób wyboru projektów: niekonkurencyjny

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2026 r.

Miejsce składania wniosków

Aplikacja WOD2021 – w systemie teleinformatycznym CST2021
Link do strony logowania do serwisu: strona logowania do WOD2021

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w systemie WOD2021.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz  możliwości dokonywania poprawy/uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej zawarte są w Regulaminie wyboru projektów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru jest jednostka samorządu terytorialnego – Samorząd  Województwa Zachodniopomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Infrastruktura tras wynikających z Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Głównym celem Działania 5.10 jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości i subregionów województwa zachodniopomorskiego, poprzez wsparcie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i oznakowania tras rowerowych wskazanych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Komplementarność i zasady horyzontalne:

  • Projekt musi wpisywać się w zakres wskazany w dokumencie Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

  • Dofinansowanie może otrzymać projekt, który będzie miał wpływ na tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość. Efektem wsparcia będzie wzmocniony lokalny rynek pracy, jak również przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym;

  • Projekt musi być komplementarny z działaniami wspieranymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub z innych źródeł w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy;

  • Projekt musi zapewniać pełny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, musi być zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), musi przewidywać odpowiednie rozwiązania w zakresie dotyczącym zmian klimatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR:

85%

Minimalny wkład własny:

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

129 584 658,63 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór decyzji o dofinansowaniu

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Instrukcje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Szczegóły techniczne dotyczące obsługi aplikacji WOD2021 oraz aplikacji Projekty)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania

Pytania prosimy kierować do:

  • tel. +48 91 452 85 87 p. Gierlik Anna
  • tel. +48 91 452 85 96 p. Hamerska Marta

  • tel. +48 91 452 85 89 p. Konieczna Agnieszka

  • tel. +48 91 452 85 94 p. Lichtańska Małgorzata

  • tel. +48 91 452 85 95 p. Łągiewczyk Marta

a także mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 45 28 814 lub 91 45 28 815.

Linki

Serwis FEPZ 2021-2027

Portal Funduszy Europejskich

Aplikacja WOD2021