AKTUALNY od 31.10.2023 r. do 18.12.2023 r.

Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.16 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Numer naboru: FEPZ.02.16-IZ.00-002/23

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31.10.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.12.2023 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

16.04.2024 r.

Miejsce składania wniosków

Aplikacja WOD2021

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w WOD2021 w terminie naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w WOD2021 i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wybór projektu do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane w naborze mogą być projekty realizowane na terenie aglomeracji o wielkości  od 2  tys. do poniżej 10 tys. RLM wskazane w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, określone jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą nr 91/271/EWG obejmujące:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację,

  • budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie stopnia skanalizowania aglomeracji.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85%

Minimalny wkład własny wynosi

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 095 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów.​

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce. 

Pytania

Pytania należy kierować na adres mailowy wwdsrpo@wzp.pl, telefonicznie (91 452 89 11) lub osobiście od poniedziałku do piątku (w godzinach 7:30 – 15:30) w następującej lokalizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,
70-421 Szczecin

Linki

Serwis FEPZ 2021-2027

Portal Funduszy Europejskich

Aplikacja WOD2021

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Uproszczone metody rozliczania wydatków

Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027

Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków 2021-2027

VI aktualizacja Krajowego programu oczyszczalnia ścieków komunalnych