Wersja obowiązująca od 7.11.2023 do 14.11.2023

W dniu 7 listopada 2023 r. uchwałą nr 1846/23 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał zmiany Wykazu ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Zmiana wynika z wpisania do Wykazu tych ekspertów, którzy uzyskali pozytywną oceną na etapie naboru nr 1/2023.

Dziedziny, w ramach których zostali wpisani eksperci:

 • Analiza ekonomiczno-finansowa;
 • Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i innowacji w zakresie B+R;
 • Innowacyjne inwestycje MSP/duże przedsiębiorstwa;
 • Promocja przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • Ocena oddziaływania na środowisko;
 • Tworzenie i wdrażanie oprogramowania/systemów informatycznych;
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych (dla projektu z zakresu e-zdrowia);
 • Infrastruktura edukacyjna;
 • Infrastruktura społeczna;
 • Infrastruktura ochrony zdrowia;
 • Pomoc publiczna;
 • Infrastruktura rowerowa;
 • Infrastruktura turystyczna;
 • Infrastruktura kulturalna i zabytkowa;
 • Infrastruktura transportowa (miejska);
 • Infrastruktura transportowa (drogowa);
 • Infrastruktura transportowa (kolejowa);
 • Infrastruktura rozwoju gospodarczego;
 • Infrastruktura energetyczna;
 • Budownictwo kubaturowe;
 • Innowacyjne inwestycje OZE;
 • Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami pogodowymi;
 • Rewitalizacja;
 • Termomodernizacja;
 • Ochrona przyrody;
 • Gospodarka odpadami.

Wykaz ekspertów obejmuje: imię i nazwisko eksperta, adres poczty elektronicznej oraz wskazuje dziedziny, do których przypisani są eksperci. 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Wykaz ekspertów

Wersja obowiązująca od 07.11.2023 do 14.11.2023

71.84 KB