Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, ogłasza nabór na ekspertów w dziedzinach:


1. Analiza ekonomiczno-finansowa
2. Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i innowacji w zakresie B+R
3. Innowacyjne inwestycje MŚP/duże przedsiębiorstwa
4. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym
5. Ocena oddziaływania na środowisko
6. Tworzenie i wdrażanie oprogramowania/systemów informatycznych (mile widziana specjalizacja w zakresie komercjalizacji wyników B+R, jak również ochrony praw własności przemysłowej)
7. Rozwój elektronicznych usług publicznych (dla projektu z zakresu e-zdrowia)
8. Infrastruktura edukacyjna
9. Infrastruktura społeczna
10. Infrastruktura ochrony zdrowia
11. Pomoc publiczna
12. Infrastruktura rowerowa
13. Infrastruktura turystyczna
14. Infrastruktura kulturalna i zabytkowa
15. Infrastruktura transportowa (miejska)
16. Infrastruktura transportowa (drogowa)
17. Infrastruktura transportowa (kolejowa)
18. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
19. Infrastruktura energetyczna
20. Budownictwo kubaturowe
21. Innowacyjne inwestycje OZE
22. Innowacyjne inwestycje gospodarki odpadami
23. Zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami pogodowymi
24. Rewitalizacja
25. Termomodernizacja
26. Partnerstwo publiczno-prywatne
27. Ochrona przyrody
28. Gospodarka odpadami

Informacje o naborze:

 

Termin składania zgłoszeń:

Od 16 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.

 

Sposób składania zgłoszenia:

Osoba ubiegająca się o status eksperta w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ), składa:

  • podpisany elektronicznie kwestionariusz osobowy wraz oświadczeniem,
  • zeskanowane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa poniżej. (wymagane dokumenty zostały określone w kwestionariuszu)

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kop@wzp.pl

 

W tytule wpisując: „Nabór na ekspertów do Komisji Oceny Projektów (KOP) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego – ogłoszenie nr 1/2023 (dziedzina/dziedziny której/których dotyczy zgłoszenie)”

Uwaga! – Jedna osoba może składać aplikację maksymalnie do 2-óch dziedzin.

Wymagania:

O status Eksperta w FEPZ może starać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

- posiada wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie objętej FEPZ 2021-2027, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, w tym:

  • posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera (lub równoważnego);
  • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dziedziny, do której aplikuje o wpis do Wykazu ekspertów FEPZ;

- korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- zgłasza gotowość do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach FEPZ 2021-2027;
- nie jest pracownikiem IZ i IP w ramach FEPZ 2021-2027 (nie ma znaczenia czy pracownik wykonuje zadania związane z realizacją Programu);
- nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach FEPZ 2021-2027 i nie jest powiązana z firmami konsultingowo-doradczymi świadczącymi takie usługi zgodnie z pkt 7 i pkt 8 Oświadczenia stanowiącego część składową Kwestionariusza;
- właściwie realizowała umowę, której była stroną z tytułu pełnienia funkcji eksperta i nie była wykreślona z tego tytułu z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ dla perspektywy finansowej 2014-2020 oraz w ramach innych właściwych instytucji;
- wyraża zgodę na umieszczenie danych w Wykazie ekspertów FEPZ oraz na ich przetwarzanie w zakresie:

  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • wskazanie dziedziny jaką ekspert reprezentuje.

- posiada kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dodatkowym atutem jest:

- odbycie dodatkowych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych w dziedzinie, w ramach której składane jest zgłoszenie lub dziedzinie zbliżonej tematycznie;
- posiadanie doświadczenia przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie, w ramach której składane jest zgłoszenie lub dziedzinie zbliżonej tematycznie.

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku uzyskania statusu Eksperta w FEPZ 2021-2027:

- zalecane jest utworzenie odrębnego adresu poczty elektronicznej do korespondencji dotyczącej pełnienia funkcji eksperta,
- niezbędne będzie zapoznanie się z dokumentami programowymi takimi jak:

 

Kontakt:

Pytania prosimy kierować na adres: kop@wzp.pl lub telefonicznie:

p. Magdalena Rdzeń 91 452 87 48,

p. Magdalena Gacek 91 452 87 45,

p. Jolanta Buben 91 452 87 44,

p. Magdalena Bogusz 91 452 87 43,

p. Aleksandra Tymecka 91 452 87 52.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
14.03 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
75.31 KB