Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu  23 grudnia 2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 w wersji 1.1 wraz ze zaktualizowanymi załącznikami nr:

  • 7.2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
  • 7.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe
  • 7.5. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu – projekty państwowych jednostek budżetowych
  • 7.15. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach działania 6.5.

Aktualizacja dokumentów wynika z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W Regulaminie konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 wprowadzono również inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z załączonym Rejestrem zmian.

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Link: