Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 lipca 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymało kolejnych 10 projektów na kwotę dofinansowania 22 636 328,15 zł. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-2