Zjawisko ubóstwa w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. Wartości wskaźnika zasięgu ubóstwa skrajnego w województwie zachodniopomorskim osiągają poziom zbliżony do średniej dla kraju. Ograniczenie ubóstwa jest jednym z głównych celów Strategii Europa 2020, a jednym z instrumentów osiągania tego celu jest polityka spójności realizowana m.in. poprzez RPO WZ, czy poprzez POKL, a także środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW. Instytucja Zarządzająca RPO WZ zleciła wykonanie badania, którego celem była ocena wpływu realizacji programów: RPO WZ 2007-2013, komponentu regionalnego POKL 2007-2013 oraz IV osi PROW 2007- 2013 na poziom ubóstwa w województwie zachodniopomorskim. Badanie zostało zrealizowane, ponieważ dotychczasowe analizy na temat ubóstwa w województwie zachodniopomorskim skupiały się tylko na analizie przestrzennej problemu, a nie na kompleksowej ocenie wpływu programów realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele: 

• 114 gmin województwa zachodniopomorskiego;

• 15 Lokalnych Grup Działania;

• jednostek pomocy społecznej; 

• beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie ze środków RPO WZ, POKL i PROW na lata 2007-2013.

Obok raportu zawierającego wyniki i rekomendacje z badania, została opracowana modelowa metodologia badania ubóstwa w województwie zachodniopomorskim.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ze zrealizowanego badania.