Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, powołała z dniem 1 grudnia 2017 r. Rzecznika Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020.

Do zadań realizowanych przez Rzecznika Funduszy Europejskich należy dokonywanie okresowych przeglądów procedur stosowanych w ramach RPO WZ 2014-2020, przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji RPO WZ 2014-2020, udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń, jak również formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji realizujących RPO WZ 2014-2020.

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich jest dbałość o interesy beneficjentów RPO WZ 2014-2020 i wspieranie ich w dialogu z instytucjami realizującymi Program.

Kompetencje Rzecznika Funduszy Europejskich nie obejmują natomiast:

  1. zgłoszeń dotyczących toczących się postępowań administracyjnych, egzekucyjnych
    i sądowych;
  2. zgłoszeń dotyczących toczącego się postępowania odwoławczego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej;
  3. wniosków o udzielenie informacji publicznej;
  4. informacji związanych z udzielaniem porad na temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

Każdego roku Rzecznik będzie sporządzał i przekazywał IZ roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok (do 31 marca).

Kontakt z Rzecznikiem Funduszy Europejskich:

 

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich UMWZ

ul. Wyszyńskiego 30 (V piętro)

70-203 Szczecin

tel. (+48 91) 488 98 68

e-mail: rzecznikFE@wzp.pl