IZ RPO WZ informuje, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej będzie konieczny, jeżeli wartość zamówień będzie równa lub przekroczy wyrażoną w złotych równowartość w przypadku zamówień:

  • Klasycznych:

- 5.548.000 euro dla robót budowlanych,
- 144.000 euro na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje administracji centralnej i konkursy organizowane przez te instytucje,
- 221.000 euro w przypadku dostaw i usług udzielanych przez instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego i konkursów organizowanych przez te instytucje;

  • Sektorowych:

- 443.000 euro w przypadku dostaw i usług,
- 5.548.000 euro dla robót budowlanych;

  • W dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:

 - 443.000 euro w przypadku dostaw i usług,
 - 5.548.000 euro w zakresie robót budowlanych.

Ponadto zmianie uległa również wartość koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i wynosi 5.548.000 euro.

Zmienił się również średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi on 4,3117 zł za 1 euro.

 

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej UZP:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenia-okreslajace-wysokosci-progow-unijnych-oraz-sredni-kurs-zlotego-w-stosunku-do-euro