W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 6 września 2017 r. informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju do czasu uruchomienia strony internetowej umożliwiającej publikację ogłoszeń przez podmioty rozpoczynające realizację projektu na własne ryzyko i wszczynające postępowania o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków, w tym zakresie można stosować dotychczasowe regulacje, ujęte
w wersji Wytycznych obowiązujących do 22 sierpnia 2017 r.

Powyższe oznacza, że do dnia uruchomienia przez Ministerstwo Rozwoju strony internetowej umożliwiającej dokonywanie publikacji, co nastąpi najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 r., zapytania ofertowe dla zamówień udzielanych w trybie zasady konkurencyjności można upublicznić poprzez ich wysłanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz zamieścić co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile wnioskodawca posiada taką stronę lub innej powszechnie dostępnej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.

Interpretacja dotyczy wszystkich postępowań wszczętych od 23 sierpnia 2017 r. przez wnioskodawców niebędących zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz wnioskodawców  będących zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Przypominamy, że w pozostałym zakresie, dla postępowań rozpoczętych od dnia obowiązywania nowych Wytycznych należy stosować zasady w nich zawarte.

Strona internetowa służąca publikacji zapytań ofertowych przez podmioty rozpoczynające realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie utworzona w drodze rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów programu, tj. Bazy konkurencyjności działającej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Informacja na temat udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy zostanie opublikowana po zakończeniu prac nad serwisem.