Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Projekt zmian został poddany analizie uwarunkowań określonych w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawowym uzgodnieniom z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. Organy pozytywnie uzgodniły wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wprowadzone zmiany stanowią niewielkie modyfikacje zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i nie powodują znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym obszary Natura 2000.

 

[Uchwała nr 180/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego]

[Załączniki do uchwały:]

  1. Opinia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,
  2. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,
  3. Uzgodnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
  4. Uzgodnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.