Kolejne zachodniopomorskie przedsiębiorstwo zwiększa wykorzystywanie OZE w swojej działalności. Spółka Kopalnia surowców mineralnych spod szczecineckiej miejscowości Parsęcko pozyskała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 1,3 mln zł dofinansowania na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp. W piątek, 31 sierpnia 2018 roku wicemarszałek Tomasz Sobieraj w siedzibie firmy podpisał umowę gwarantującą przekazanie unijnego wsparcia.

Spółka jawna Kopalnia surowców mineralnych S. Mroczek T. Szczepański, która zajmuje się głównie wydobyciem i uszlachetnianiem kruszyw budowlanych i drogowych, pozyskała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dofinansowanie w wysokości ponad 1,3 mln zł na budowę farmy fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko. Poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów.

- Odnawialne źródła energii to nasz zachodniopomorski atut. Regularnie zwiększamy regionalny udział OZE w bilansie krajowym. Cieszy fakt, że przedsiębiorcy sięgając po wsparcie Unii Europejskiej na ten cel modernizują swoje firmy, a także wpływają na większą ochronę środowiska - przekonywał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Wytwarzana energia elektryczna przeznaczona zostanie na własne cele użytkowe firmy w budynku biurowym i w zakładzie produkującym kruszywa oraz projektowanej betonowni.

Projekt „Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 590 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Parsęcko” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Podpisanie umowy odbyło się 31 sierpnia 2018 roku w siedzibie spółki.