Aktualny
od 15.09.2017 do 31.12.2020

 

 

Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych w dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 

W dniu 2 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 1475). Przedmiotowa ustawa wprowadza liczne, istotne, odmienne regulacje dotyczące zasad przeprowadzania naboru i oceny projektów. W związku z powyższym zaszła konieczność aktualizacji zapisów regulaminu naboru nr RPZP.09.06.00-IZ.00-32-001/17 dla działania 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę wraz z jego załącznikami (w tym w kryteriach wyboru projektów stanowiących załącznik nr 2 do ww. regulaminu)  w celu ich dostosowania do nowowydanych przepisów prawa.
 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę.

 

Numer naboru: RPZP.09.06.00-IZ.00-32-001/17

Kontakt w sprawach związanych z naborem


W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Ewa Wisz

adres e-mail: ewisz@wzp.pl

tel.: 91 44 11 618

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Link do strony systemu LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.6 do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są:

  • samorząd województwa,
  • jednostki organizacyjne podległe samorządowi województwa posiadające osobowość prawną;
  • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach następującego typu projektów:

  • budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.

W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury, a w uzasadnionych przypadkach również na budowę niezbędnej infrastruktury.

2. Wsparcie w naborze będzie miało na celu utworzenie regionalnego centrum popularyzacji nauki i innowacji.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR, budżetu państwa oraz minimalny wkład własny wnioskodawcy muszą być zgodne z zapisami SOOP oraz załącznika 5 do SOOP, tj. Z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 14 000 000,00 EUR (słownie: czternaście milionów euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego naboru kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia naboru wynosi 59 637 200,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wrazz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów