Zakończony
od 15.09.2017 do 31.12.2020

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

 

Skład osobowy Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę.

Numer naboru: RPZP.09.06.00-IZ.00-32-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Link do strony systemu LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.6 do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są:

  • jednostki organizacyjne jst podległe samorządowi województwa posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach następującego typu projektów:

  • budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.

W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury, a w uzasadnionych przypadkach również na budowę niezbędnej infrastruktury.

2. Wsparcie w naborze będzie miało na celu utworzenie regionalnego centrum popularyzacji nauki i innowacji.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR, budżetu państwa oraz minimalny wkład własny wnioskodawcy muszą być zgodne z zapisami SOOP, załącznika 5 do SOOP, tj. z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą oraz kryteriami wyboru projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące ustalania poziomu dofinansowania projektu zostały określone w regulaminie naboru.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 22 000 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia dwa miliony euro). Na dzień aktualizacji regulaminu naboru kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs obowiązujący na dzień aktualizacji naboru wynosi 97 627 200,00 PLN[1] (słownie:  dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych).

 

[1] Aktualizacja regulaminu naboru z 1 kwietnia 2020 r.


Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wrazz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów