Zakończony
od 26.04.2017 do 31.12.2020

 

Publikujemy listę ocenionych projektów

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Wyniki oceny wniosków

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowia, mający na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej.

Numer naboru: RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowia – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Agnieszką Piasecką

adres e-mail:  apiasecka@wzp.pl

tel.: 91 44 11 152

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 • 26 kwietnia 2017 r. (dotyczy projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 6 listopada 2017 r),
 • 13 listopada 2017 r. (dotyczy projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r. do 31 października 2020 r.),
 • 24 listopada 2020 r. (dotyczy projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 1 listopada 2020 r.).

Termin, do którego można składać wnioski

31.12.2020

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Link do strony systemu LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są odpowiednio w treści właściwego regulaminu:

 • dla projektów, których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 6 listopada 2017 r,

 • dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r. do 31 paździenika 2020 r.

 • dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 1 listopada 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Podmioty, o których mowa powyżej muszą spełniać następujące warunki:

 1. posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
  w zakresie zbieżnym z zakresem projektu;
 2. zobowiązać się do posiadania takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu w przypadku projektu przewidującego rozwój działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu:

 • Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia,
 • Zakup wyrobów medycznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o  wyrobach medycznych.

Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym sprzętu komputerowego) oraz innego wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu możliwy jest wyłącznie jako element projektu.

2. Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, muszą być uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń).

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do właściwego Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR, budżetu państwa oraz minimalny wkład własny wnioskodawcy muszą być zgodne z zapisami SOOP oraz załącznika 5 do SOOP, tj. z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 1. Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 55 162 692,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100 euro). Na dzień przyjęcia regulaminu dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosków nastąpiło od 1 listopada 2020 r., kwota ta w PLN wynosi 249 611 181,30 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 30/100 złotych).
 2. W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 3. Alokacja w ramach naboru jest wspólna dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 6 listopada 2017 r., od 6 listopada 2017 r. do 31 paździenika 2020 r. oraz od 1 listopada 2020 r.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

 • Regulamin naboru (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 6 listopada 2017 r. -Wersja obowiązująca od dnia 25.08.2017 r.) (PDF 1,12 MB)
 • Załączniki do Regulaminu naboru  (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 6 listopada 2017 r. -Wersja obowiązująca od dnia 25.08.2017 r.) (ZIP 14,13 MB)
 • Karty oceny (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 6 listopada 2017 r. -Wersja obowiązująca od dnia 30.04.2018 r.) (ZIP 3,86 MB)

 

 • Regulamin naboru (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r. do 31 października 2020 r.) (PDF 1,34 MB)
 • Załączniki do Regulaminu naboru (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017r. do 31 października 2020 r.) (ZIP 12,1 MB)
 • Karty oceny (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r. do 31 października 2020 r.) (termin obowiązywania kart od 16.01.2018 r.) (ZIP 1,07 MB)

 • Karty oceny (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r. do 31 października 2020 r., do kryterów zatwierdzonych uchwałą 67/2017/XV) (termin obowiązywania kart od 05.12.2018 r.) (ZIP 1,08 MB)

 

 • Regulamin naboru (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 1 listopada 2020 r.) (PDF 1,08 MB)
 • Załączniki do Regulaminu naboru (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 1 listopada 2020r.) (ZIP 11,55 MB)
 • Karty oceny (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 1 listopada 2020r.) (termin obowiązywania kart od 15.12.2020 r.) (ZIP 1,12 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do właściwego Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do właściwego Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

 

 • Regulamin naboru (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r.) (PDF 1,14 MB)
 • Załączniki do Regulaminu naboru (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r.) (ZIP 11,35 MB)
 • Karty oceny (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 6 listopada 2017 r. -Wersja obowiązująca od dnia 31.07.2017 r.) (ZIP 3,86 MB)
 • Karty oceny (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r.) (termin obowiązywania kart od 11.12.2017 r.) (ZIP 3,86 MB)
 • Karty oceny (dla projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r.) (ZIP 3,86 MB)
 • Regulamin naboru (Wersja obowiązująca od dnia 20.06.2017 r.) (PDF 1,06MB)
 • Załączniki do Regulaminu naboru (Wersja obowiązująca od dnia 20.06.2017 r.) (ZIP 13,08MB)
 • Karty oceny (Wersja obowiązująca od dnia 28.07.2017 r.) (ZIP 3,86 MB)
 • Karty oceny (Wersja obowiązująca od dnia 28.06.2017 r.) (ZIP 3,86 MB)
 • Karty oceny (Wersja obowiązująca od dnia 26.04.2017 r.) (ZIP 3,86 MB)
 • Regulamin naboru (Wersja obowiązująca od dnia 26.04.2017 r.) (PDF 1,05 MB)
 • Załączniki do Regulaminu naboru (Wersja obowiązująca od dnia 26.04.2017 r.) (ZIP 12,87MB)
 • Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowaniu projektu (ZIP 5,22 MB)