Aktualny
od 02.11.2017 do 31.12.2019

 

 

Zmiany w naborze wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 10.09.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 30.07.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 17.06.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 14.05.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 30.11.2018 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 21.05.2018 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 23.01.2018 r.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową funkcjonalność strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jednocześnie przypominamy o tym, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy sposób upubliczniania informacji o zamówieniu.

Portal w nowym kształcie umożliwia publikację ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych wg zasady konkurencyjności zarówno przez Beneficjentów, jak również przez Wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu i wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (np. inwestycja początkowa realizowana przez małe lub średnie przedsiębiorstwo) rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

IZ RPO WZ przypomina, że stosownie do zapisów punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2017 r. Wnioskodawca rozpoczynający realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W celu spełnienia powyższego wymogu po wejściu na ww. stronę należy w pierwszej kolejności wybrać opcję „Dodaj ogłoszenie”, następnie „zarejestruj się” i wybrać wariant rejestracji Jestem Wnioskodawcą.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, mający na celu zmniejszenie energochłonności budynków (wielorodzinnych) i publicznych.
Konkurs ma charakter zamknięty – niepodzielony na etapy.

Numer konkursu: RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17

Instytucją organizującą nabór jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, której funkcję pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zadania w ww. zakresie wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin), poprzez:
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32 U/5
70-382 Szczecin

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2 listopada 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do 7 stycznia 2020 r. Suma kontrolna, którą oznaczony jest pisemny wniosek o przyznanie pomocy, musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku opublikowanego w LSI. Aby zapewnić zgodność sum kontrolnych, wydruku odpowiedniego pisemnego wniosku o przyznanie pomocy należy dokonać po opublikowaniu wniosku w LSI.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • samorząd województwa
  • jednostki podległe samorządowi województwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksową głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  łącznie 6 521 183,00 EUR  (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 00/100  EUR), kwota ta w PLN wynosi ok. 27 724 809,00 PLN  (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Dokumenty archiwalne:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Uwaga: Załączniki 6.7 Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu, tj. dokument dostępny w rejestrach publicznych, nie musi zostać załączony do wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej.
Za skuteczne dostarczenie w/w załącznika IOK uznaje wskazanie w treści wniosku o dofinansowanie adresu internetowego odsyłającego do strony, na której dostępny jest przedmiotowy dokument oraz wskazanie np. nr uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki oraz przedłożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu Rozdział IV Rozstrzygnięcie konkursu i procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: sek_wwsrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 10 300.

Linki