Zakończony
od 01.04.2021 do 30.04.2021

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1335/21 z dnia 13 września 2021 r. podwyższył alokację dla konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 o kwotę 11 000 000,00 zł. Po podwyższeniu alokacja wynosi 35 365 880,00 zł, co umożliwiło dofinansowanie 12 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów, w kwocie 32 564 100,75 zł. Jednocześnie ustalono rezerwę finansową w wysokości 2 801 779,25 zł.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line w dniu 8 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad aplikowania o Fundusze Europejskie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, złożono 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 73 030 797,77 zł.

Poniżej prezentujemy listę  odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące konkursu

Skład Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

1 kwietnia 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2021 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

UWAGA!

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (podpisanego za pomocą podpisu kwalifikowanego, skan podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl.

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - LSI2014, w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach 2 typu projektów Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
b) duże przedsiębiorstwa,
c) partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 nr 85 t.j. ze zm.), w których liderem jest przedsiębiorstwo. Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.1 – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie:

a) na przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w „Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego” przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku (stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu) lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości,
b) na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4. Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.

5. Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (lidera), w którym prowadzone będą prace B+R, musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca (lider) nie posiada w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie zakładu/oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego, dopuszczalne jest określenie przewidywanej lokalizacji, w której prowadzone będą zaplanowane prace B+R, przy czym wnioskodawca (lider) zobligowany będzie do odzwierciedlenia ww. zakładu/oddziału w dokumencie rejestrowym przed rozpoczęciem ww. prac.

6. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

7. Inwestycja dotycząca komponentu wdrożeniowego musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w przypadku stacjonarnego charakteru. W przypadku niestacjonarnego charakteru, tzn. w przypadku gdy infrastruktura niezbędna do wdrożenia produktów/usług będących efektem prac B+R nie jest instalowana na stałe, a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji zakładu, w którym ww. efekty prac B+R będą wdrożone, wówczas siedziba wnioskodawcy musi być na terenie województwa zachodniopomorskiego począwszy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
średnie przedsiębiorstwa – 60%,
duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
średnie przedsiębiorstwa – 35%,
duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
średnie przedsiębiorstwa – 50%,
duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
średnie przedsiębiorstwa – 50%.

e) w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt w tej części realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej: do100%.

f) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku  średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.

Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 000 000,00 zł jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków  kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania, o którym mowa w lit. a) i b), w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
b) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego na zasadach określonych w regulaminie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 24 365 880,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) z EFRR, w tym maksymalnie 12 182 940,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Zwiększenie alokacji i dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1

14.09.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zakończono ocenę wniosków w ramach naboru dla Działania 1.1

08.09.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.1

12.03.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków