Sukcesy projektów

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszcędności
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 064 213.40
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 517 568.06
pln

Nazwa beneficjenta

MIASTO SZCZECINEK


Wartość ogółem:
2 517 568.06

Wydatki kwalifikowalne:
2 515 799.39

Dofinansowanie:
2 064 213.40

w tym UE:
2 064 213.40

Wkład własny:
453 354.66

% dofinansowania:
82.05
Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszcędności

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.4
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Projekt polegał na zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań oświetlenia pozwalających na radykalne obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń przy jednoczesnej poprawie jakości i standardu oświetlenia mającego znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego

Wytypowane do modernizacji punkty świetlne wraz ze słupami (bez zmiany lokalizacji latarń) zastąpiły oprawy sodowe

 

W ramach projektu zrealizowano:

– Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji wraz z kosztorysem inwestorskim

– Opracowanie Studium Wykonalności inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie

– Roboty budowlano-montażowe związane z rzeczową realizacją inwestycji w tym zakup opraw słupów i wysięgników związanych z realizacją inwestycji 

 

Zmodernizowane oświetlenie spełnia wymiana normy PN-EN 13201:2007 Stanowi ona obecnie wymagania dotyczące oświetlenia dróg i ulic.