W związku z nowelizacją ustawy  wdrożeniowej - ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1475), z dniem 2 grudnia 2017 r. przestały obowiązywać Wytyczne programowe dotyczące nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. W celu określenia jednolitych warunków realizacji RPO WZ 2014-2020 w obszarach, które dotychczas uregulowane były w ww. wytycznych, Zarząd Województwa Zachodniopolskiego w dniu 4 stycznia 2018 r.:

 1. uchwałą nr 6/18 przyjął „Zasady dotyczące wykrywania, korygowania i informowania
  o nieprawidłowościach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”,
 2. uchwałą nr 11/18 przyjął „Zasady dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Zasady są skierowane do instytucji uczestniczących w systemie realizacji RPO WZ 2014-2020 (IZ RPO WZ i IP RPO WZ) i obowiązują z dniem podjęcia ww. uchwał.

Załączniki

application/zip
Zasady dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 1. Załącznik 1 Kodeks postępowania etycznego pracowników Instytucji wdrażających RPOWZ 2014-2020
 2. Załącznik 2 Instrukcja korzystania z narzędzia do samooceny
 3. Załącznik 3 Regulamin prac Zespołu ds. samooceny działającego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
5.1 MB
application/zip
Zasady dotyczące wykrywania, korygowania i informowania o nieprawidłowościach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 1. Załącznik 1 Zgłoszenie o wystąpieniu nieprawidłowości
 2. Załącznik 2 Rejestr nieprawidłowości
 3. Załącznik 3 Wewnętrzne zestawienie podmiotów wykluczonych
 4. Załącznik 4 Rejestr Zawiadomień organów ścigania
 5. Załącznik 5 Rejestr Zawiadomień Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
5.58 MB