Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9.05.2017 r. przyjął Wytyczne programowe w sprawie Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wytyczne programowe są skierowane do instytucji uczestniczących w systemie realizacji RPO WZ 2014-2020 (IZ RPO WZ i IP RPO WZ) i obowiązują z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd