Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 147/16 w dniu 2 lutego 2016 r. przyjął Wytyczne programowe dotyczące nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Wytyczne programowe są skierowane do instytucji uczestniczących w systemie realizacji RPO WZ 2014-2020 (IZ RPO WZ i IP RPO WZ) i obowiązują z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.