Niniejszy dokument został opracowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Stanowi on uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta (wersja 1.5 z dnia 03.06.2016 r.), przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zapoznanie beneficjentów oraz osób przez nich uprawnionych z działaniem SL2014, w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność.

Wersja obowiązująca od 22.02.2018

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego udostępnia Podręcznik Beneficjenta SL2014 

Załączniki

application/pdf
Podręcznik Beneficjenta SL2014

Aplikacja główna - Centralny system teleinformatyczny (CST)

8.02 MB

Pozostałe dokumenty