Sukces realizacji Programu Regionalnego w latach 2014-2020 zależy m.in. od efektywnego i skutecznego systemu wyboru projektów oraz spójnego katalogu kryteriów premiujących wybór projektów realizujących cele Programu.

W badaniu zostały przeanalizowane trzy kluczowe zagadnienia:

  1. zasady i sposób naboru i oceny wniosków dotyczących przedkładanych przez wnioskodawców projektów,
  2. kryteria wyboru projektów,
  3. funkcjonalność lokalnego systemu informatycznego umożliwiającego zdalne składanie i ocenę wniosków.

Do każdego z powyższych obszarów zostały wskazane zalecenia dotyczące wprowadzenia rozwiązań polepszających funkcjonowanie kryteriów i systemu wyboru projektów jeszcze w obecnej perspektywie finansowej oraz propozycje rozwiązań dotyczących zaprojektowania kryteriów i systemu wyboru projektów na przyszłą perspektywę finansową po roku 2020.

Badanie zostało zrealizowane przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp.J.

W badaniu uczestniczyli wnioskodawcy RPO WZ 2014-2020, przedstawiciele członków Komisji Oceniających Projekty i Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz  Instytucji Zarządzającej RPO WZ i Instytucji Pośredniczących.

Efektem badania są: raport ze zrealizowanego badania i infografiki.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, w którym mogą Państwo przeczytać o wynikach oceny kryteriów i systemu wyboru projektów stosowanych w ramach Programu Regionalnego oraz z infografikami.