Europejski Fundusz Społeczny jest istotną częścią strategii Unii Europejskiej dla inteligentnego, zrównoważonego wzrostu i włączenia społecznego. Z powodu mniejszego budżetu i większego zainteresowania opinii publicznej efektywnością instrumentów Unii Europejskiej, wzrosła konieczność pokazania wykorzystania, wpływu i wartości dodanej instrumentów wspieranych przez Europejski Fundusz Społeczny.  Dlatego, monitoring i ewaluacja będą odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu niezbędnych dowodów. Rozporządzenia unijne  wzmacniają rolę monitoringu i ewaluacji, które powinny zapewnić dostępność mocnych i wiarygodnych danych, które mogą być agregowane na poziomie unijnym. Dlatego też ewaluacja będzie się koncentrować na ocenie efektywności i wpływu interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodnik jest częścią szerszego wsparcia Komisji Europejskiej skierowanej do państw członkowskich.

Celem Przewodnika po monitoringu i ewaluacji w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego jest wskazanie:

 1. ważnych zmian związanych z rozumieniem i organizacją monitoringu i ewaluacji,
 2. różnic między zadaniami monitoringu i ewaluacji,
 3. różnych rodzajów ewaluacji
 4. zachowania większych rygorów metodologicznych w badaniach dotyczących efektów osiąganych dzięki funduszom,
 5. standardów, których stosowanie zwiększa wiarygodność ewaluacji.

Przewodnik składa się z dwóch głównych części:

 1. Pierwsza dotyczy monitoringu i wskaźników i zawiera informacje na temat:
  - Wspólnych wskaźników produktu, 
  - Wspólnych wskaźników rezultatu pośredniego i długoterminowego,
  - Szczegółowych ustaleń dla wspólnych wskaźników związanych z Inicjatywą dla Młodych,
  - Wskaźników programowych specyficznych dla EFS,
  - Gromadzenia danych,
  - Sprawozdawczości.
 2. Druga dotyczy ewaluacji i zawiera informacje na temat:
  - Ewaluacji ex-ante,
  - Planu Ewaluacji,
  - Ewaluacji poświęconych wdrażaniu oraz ewaluacji oceniających wpływ funduszy na zmiany ,
  - Raportów ewaluacyjnych,
  - Ewaluacji ex-post,
  - Roli Komisji Europejskiej.

Przewodnik zawiera też między innymi następujące załączniki:

 1. Listę wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla Inicjatywy dla Młodych,
 2. Definicje wspólnych wskaźników,
 3. Definicje wskaźników specyficznych dla Inicjatywy dla Młodych,
 4. Praktyczny przewodnik poświęcony gromadzeniu danych,
 5. Specyficzne wskaźniki programowe dotyczące EFS.

Dokument został wydany tylko języku angielskim.

Do pobrania: