Opis w języku polskim:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin o długości 14,99 km pomiędzy miejscowościami Łukęcin-Lędzin na terenie gminy Dziwnów i Świerzno (powiat kamieński) przez gminy Rewal i Karnice (powiat gryficki). Główny odcinek drogi znajduje się na terenie gminy Rewal. Zakres robót budowlanych objął m.in.:
- poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
- budowę nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę zatok postojowych, budowę azyli dla pieszych
pełniących jednocześnie rolę wysp rozdzielających pasy ruchu,
- przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań, usunięcie kolidujących drzew i krzewów, budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej w m. Łukęcin, Trzęsacz i Rewal, przebudowę mostu na kanale Dreżewo-Rybice,
- przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów, przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia, montaż drogowych barier ochronnych, budowę sygnalizacji świetlnej.
W związku z koniecznością objazdu na czas przebudowy mostu na kanale Dreżewo przebudowana została również na odcinku 5,34 km droga powiatowa nr 3101Z od Karnic do Rewala.

Description in English:

Reconstruction of the voivodship road No. 102, segment Łukęcin-Lędzin

The subject of the project was the reconstruction of the voivodship road No. 102, segment Łukęcin-Lędzin length 14.99 km between Łukęcin and Lędzin in the municipalities Dziwnów and Świerzno (Kamień Pomorski County) and in the municipalities Rewal and Karnice (Gryfice County). The main segment of the road is located in the municipality of Rewal.
The project covered i. a.:
- widening, strengthening and reconstruction of the existing bitumen roadway,
- construction of new sidewalks, paths for pedestrians and cyclists, parking bays and safer pedestrian crossings,
- reconstruction of existing slip roads and intersections, removal of excessive vegetation, construction and reconstruction of bus bays,
- reconstruction of existing slip roads and crossings, construction of rainwater drainage systems in Łukęcin, Ustronie Morskie and Grzybowo, reconstruction of the bridge over the Dreżewo-Rybice canal,
- reconstruction of existing and construction of new street lights, reconstruction of existing and construction of new culverts, reconstruction of utility infrastructure, installation of road safety barriers and traffic lights.

In connection with the necessity of a detour during the reconstruction of the bridge on the Dreżewo canal, a 5.34 km long segment of the county road No. 3101Z from Karnice to Rewal was also rebuilt.

Szczegóły projektu / Project details:

Oś / Axis: 5 Zrównoważony transport

Działanie / Measure: 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

Numer naboru / Contest number: RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16

Numer projektu / Project number: RPZP.05.01.00-32-0006/17

Nazwa beneficjenta / Name of the beneficiary: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Całkowita wartość projektu / The total value of the project:  16 584 189.93 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych / The total value of eligible expenses: 16 105 206.26 PLN

Wartość dofinansowania / Value of co-financing: 13 689 425.31 PLN

W tym EFRR/EFS / Incl. ERDF/ESF: 13 689 425.31 PLN