Wersja 9.1 obowiązująca od 13.07.2016 do 25.07.2016

Uchwałą nr 1106/16 z 13 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 9.1)

29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1026/16 pozytywnie zaopiniował Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie możliwości finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WZ  2014–2020.

W związku z powyższym niezbędna była aktualizacji załącznika 5 do SOOP - Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego poprzez dodanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii ZIT KKBOF.