Wersja 13.0 obowiązująca od 08.11.2016 do 29.11.2016

Uchwałą nr 1729/16 z 8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 13.0)

Zmiany w dokumencie obejmują:

  1. doprecyzowanie zapisów w działaniu 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w zakresie przedmiotu projektu;
  2. zmiana  zapisów w działaniu 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu w punktach: Limity i ograniczenia w realizacji projektów, Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych;
  3. dostosowanie zapisów w działaniu 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
  4. dostosowanie zapisów w działaniu 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020;
  5. rozszerzenie zapisów w działaniu 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  w polu Limity i ograniczenia w realizacji projektów;
  6. aktualizację Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań –EFS.