System realizacji Programu Regionalnego, zgodnie z art. 6 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji Programu, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrole i ewaluacje oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje..

Podstawę systemu realizacji Programu Regionalnego stanowią: zewnętrzne oraz wewnętrzne elementy systemu czyli akty prawne oraz dokumenty zatwierdzane na poziomie krajowym oraz regionalnym.

Zewnętrzne elementy systemu realizacji stanowią akty prawne (unijne i krajowe) oraz wytyczne horyzontalne opracowywane i aktualizowane przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Zapoznaj się z Wytycznymi horyzontalnym

Wewnętrzne elementy systemu realizacji Programu Regionalnego stanowią dokumenty zatwierdzane przez Instytucję Zarządzającą, w szczególności:

  1. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WZ 2014-2020 (SOOP),
  2. Opis funkcji i procedur IZ RPO WZ 2014-2020 (OFiP),
  3. Wytyczne programowe IZ RPO WZ 2014-2020,
  4. Interpretacje horyzontalne (programowe) wydawane przez Instytucję Zarządzającą,
  5. Instrukcje Wykonawcze Instytucji Zarządzającej,
  6. Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczących,
  7. Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014-2020,
  8. Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Programu.

Informację nt. aktualnych wewnętrznych elementów systemu realizacji Programu zawiera Rejestr elementów systemu realizacji. 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.39 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.26 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.09 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
839.99 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.62 KB