W ramach Programu Regionalnego obok wsparcia dotacyjnego przewiduje się wsparcie w formie zwrotnej tj. m.in. w formie pożyczek i poręczeń. Instrumenty finansowe stanowią jedno z narzędzi wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i transferu wsparcia udzielanego w ramach Programu.

 

W dniu 21 listopada 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana Umowa o finansowanie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na mocy podpisanej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pełnił rolę Menadżera Funduszu Funduszy do 31 grudnia 2023 roku. Jest to pierwsza umowa trójstronna i pierwsza dwufunduszowa w Polsce na zarządzanie instrumentami finansowymi z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Przewiduje się zastosowanie instrumentów finansowych w trzech priorytetach inwestycyjnych w ramach dwóch osi priorytetowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Oś Priorytetowa: I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Priorytet Inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Priorytet Inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa: VI Rynek pracy

Priorytet Inwestycyjny 8iii: praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na ocenie ex ante, której obowiązek sporządzenia wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym, który zawiera opis wyników badania, przeprowadzone analizy oraz propozycje rozwiązań wdrożeniowych.