Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 118/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku przyjął zaktualizowaną wersję Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zalecenia  zawarte  w  przedmiotowym dokumencie  są  spójne  z  rozwiązaniami  zawartymi w wytycznych horyzontalnych ministra właściwego do spraw rozwoju, w tym zwłaszcza  z rozwiązaniami zawartymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Zasady określają:

  • zakres i tryb interwencji prowadzonej przez Samorząd Województwa w zakresie działań rewitalizacyjnych;
  • zasady przyznawania wsparcia finansowego dla projektów rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich RPO WZ 2014-2020;
  • preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach pozostałych działań (poza 9.3) RPO WZ 2014-2020;
  • obligatoryjny zakres Lokalnych Programów Rewitalizacji stanowiących podstawę do uzyskania wsparcia w ramach ww. działania.