W dniu 25 lipca 2018 r. w Szczecinie odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Menadżera Funduszu Funduszy, a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Wiodącym tematem obrad było omówienie założeń dotyczących procedury przeprowadzenia postępowania na wybór Pośredników Finansowych w ramach działania 6.4. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, zaplanowanego na III kwartał br. Ponadto omówiono wstępne założenia dot. kolejnego postępowania na wybór Pośredników Finansowych w ramach działania 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe. Dyskutowano także o możliwości podjęcia przez Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju działań komplementarnych w zakresie stworzenia specjalnego instrumentu w celu dofinansowania niezbędnego wkładu własnego Pośredników Finansowych Jeremie 2 wdrażających oraz zarządzających instrumentami finansowymi w ramach RPO WZ 2014-2020. Dokonano także przeglądu stanu wdrażania Instrumentów Finansowych w poszczególnych działaniach.